×

Social- og plejefagligt tilsyn på ældreområdet

12. juni 2018

Det social- og plejefaglige tilsyn skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:
 • personlig og praktisk hjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • socialpædagogisk bistand
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Tilsynsbesøg

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante  enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver.

To former for tilsyn

Der er to forskellige former for tilsyn: planlagte og reaktive.

Ved de planlagte tilsyn danner en række målepunkter rammen for dialogen. Målepunkterne kan fx være i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, ernæring, inkontinens og enhedernes arbejde med forebyggelse af brug af magtanvendelse efter servicelovens regler.

De reaktive tilsyn bliver igangsat som følge af bekymringshenvendelser til Styrelsen, historier i medierne, opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved sundhedsfaglige tilsyn m.v.

Samspil mellem læring og kontrol

Der er tale om et tilsyn med fokus på dialog og læring. Selvom tilsynet er en kontrol med den fornødne kvalitet ud fra målepunkterne, skal målepunkterne også bidrage til læring. De enheder, der ikke får tilsynsbesøg, skal dermed også kunne bruge målepunkterne som ramme for læring og kvalitetsudvikling.

Registrering af enheder

De enheder inden for ældreområdet, der er omfattet af det social- og plejefaglige tilsyn, skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed fra den 1. juli til 31. december 2018. Det drejer sig om:

 • Plejehjem
 • Plejeboligbebyggelser
 • Friplejeboligbebyggelser
 • Andre tilsvarende boligenheder - herunder midlertidige pladser
 • Leverandører, som leverer hjælp efter § 83

 

Fakta om det social- og plejefaglige tilsyn

 • Tilsynet er en 4 årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løber forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021
 • Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet. Det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet er et supplement til de eksisterende tilsyn, der bevares uændret.