×

Telemedicin

Opdateret 25. september 2017

Telemedicin betyder, at en sundhedsperson med brug af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager en specialist, som ikke er til stede dér, hvor patienten befinder sig, i diagnostik og behandling.

Det retlige grundlag for sundhedsfaglig virksomhed ved brug af telemedicin er særligt autorisationsloven, sundhedsloven (reglerne i afsnit III om patienters retsstilling), persondataloven og de administrative forskrifter, der er fastsat i medfør af disse love.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin.