×

Journalføring

Opdateret 25. september 2017

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført en journal, når sundhedspersoner behandler patienter.

Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt er i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i en bekendtgørelse fastsat regler om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal. Desuden er de nærmere krav til journalføringspligtens indhold og omfang også fastsat i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen omfatter følgende grupper af sundhedspersoner:

Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, fodterapeuter, optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samtidig udarbejdet en vejledning om sygeplejefaglig journalføring. Den vejledning omfattet også ikke-autoriseret sygeplejefagligt personale.

Liste over biologiske lægemidler, hvor der er særlige krav til journalføringen

Fra 1. januar 2016 skal patientjournalen altid indeholde oplysninger om et ordineret biologisk lægemiddels navn og batchnummer, når lægemidlet fremgår af en liste, der udarbejdes og ajourføres af Lægemiddelstyrelsen. Listen omfatter kun visse biologiske lægemidler.

Den ny pligt til journalføring af biologiske lægemidler med navn og batchnummer sker som led i et øget fokus på overvågning af bivirkninger ved disse lægemidler. På linket til listen kan man også læse mere om den nye regel om bivirkningsindberetning.

Til orientering kan desuden henvises til handlingsplanen om bedre overvågning af biologiske lægemidler.

Journalføring af behandling med biologiske lægemidler skal i øvrigt helt generelt fortsat ske i det omfang, som det må anses relevant og nødvendigt af hensyn til behandling af den enkelte patient.

Lovgivning om Journalføring