×

Journalføring

Opdateret 23. januar 2018

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført en journal, når sundhedspersoner behandler patienter.

Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt er i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i en bekendtgørelse fastsat regler om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal.

Bekendtgørelsen omfatter følgende grupper af sundhedspersoner:

Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, fodterapeuter, optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samtidig udarbejdet en vejledning om sygeplejefaglig journalføring. Den vejledning omfattet også ikke-autoriseret sygeplejefagligt personale.

Desuden har vi også udarbejdet svar på de hyppigst stillede spørgsmål om journalføring samt en præcisering af reglerne for fysioterapeuters journalføring

Liste over biologiske lægemidler, hvor der er særlige krav til journalføringen

Fra 1. januar 2016 skal patientjournalen altid indeholde oplysninger om et ordineret biologisk lægemiddels navn og batchnummer, når lægemidlet fremgår af en liste, der udarbejdes og ajourføres af Lægemiddelstyrelsen. Listen omfatter kun visse biologiske lægemidler.

Den ny pligt til journalføring af biologiske lægemidler med navn og batchnummer sker som led i et øget fokus på overvågning af bivirkninger ved disse lægemidler. På linket til listen kan man også læse mere om den nye regel om bivirkningsindberetning.

Til orientering kan desuden henvises til handlingsplanen om bedre overvågning af biologiske lægemidler.

Journalføring af behandling med biologiske lægemidler skal i øvrigt helt generelt fortsat ske i det omfang, som det må anses relevant og nødvendigt af hensyn til behandling af den enkelte patient.

Lovgivning

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (nr. 1090 af 28. august 2016)

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (nr. 9019 af 15. januar 2013)

Vejledning om information og journalføring i forbindelse med vaccination ved udlandsrejser (nr. 10293 af 21. december 2007)

Bekendtgørelse om journalføring af afslag på frit sygehusvalg for psykiatriske patienter (nr. 422 af 8. maj 2007)