×

Rettigheder og pligter

Opdateret 11. april 2018

Brug af medhjælp

Som autoriseret sundhedsperson, kan du uddelegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed til en medhjælp. Læs mere om reglerne for benyttelse af medhjælp i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

Journalføring 

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført journal, når sundhedspersoner behandler patienter. Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt er beskrevet i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25. Læs mere om journalføring.

Journalopbevaring

Patientjournaler omfatter både papirjournaler og elektroniske journaler. Opbevaringsperioden for patientjournaler varierer efter sundhedspersonen, og hvem der har ansvaret for patientjournalerne i forbindelse med praksisophør afhænger af om praksis videreføres eller nedlægges. Læs mere om journalopbevaring.

Journaloplysninger til forskning

I visse tilfælde skal du ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at videregive patientjournaloplysninger til brug for forskning. Læs mere om journaloplysninger til forskning.

Erstatningsmuligheder

Som sundhedspersoner har du pligt til at informere dine patienter om Patienterstatningen, hvis du bliver opmærksom på en potentiel erstatningsberettigende skade.

Telemedicin

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin. Læs mere om telemedicin.

Vejledning om udfærdigelse af instrukser

Styrelsen for Patientsikkerhed er formand for en arbejdsgruppe der skal vurdere, om kravene til de lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser, herunder om ansvarsfordeling og ansvarsforhold i patientbehandlingen, er tilstrækkeligt klare og tidssvarende. Læs mere i Kommissorium for arbejdsgruppen om instrukser.