×

Indeklima og skimmelsvamp

Opdateret 24. februar 2015

Hvad er indeklima?

Indeklima i en bygning afhænger af både udefra kommende og indendørs kilder til mangeartede fysiske, kemiske, og biologiske påvirkninger. Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre.

Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader. Da vi danskere opholder os 80-90% af tiden indendørs, er det relevant at fokusere på indeklimaets virkning på helbredet, både på kort og på langt sigt.

Hvis du oplever problemer med indeklimaet i din bolig, kan du kontakte den tekniske forvaltning i kommunen. Kommunen har mulighed for at indhente sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning.

Fugt og skimmelsvamp

Fugt i bygninger kan fremme vækst af skimmelsvamp og husstøvmider og dermed give et dårligt indeklima. Fugt og skimmelsvampe kan blandt andet give irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt forværre symptomerne hos personer, der i forvejen har astma. I sjældne tilfælde kan personer udvikle allergi overfor skimmelsvampe ved at opholde sig i fugtskadede bygninger.

Læs mere om dette i Styrelsen for Patientsikkerheds udgivelser om fugt og skimmelsvamp.

Har du symptomer, som du mener skyldes fugt eller skimmelsvamp i din bolig, kan du kontakte din læge for at få en nærmere udredning.

Kommuner kan indhente sundhedsfaglig rådgivning om fugt og skimmelsvamp i bygninger hos Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning, og den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive daginstitutioner og skoler om indeklima herunder fugt og skimmelsvamp.

Hvis du søger

Oplysninger om sundhedsskadelige effekter af enkeltstoffer, der forekommer i boligen fx kemiske stoffer fra maling eller byggematerialer – så se fx på www.mst.dk. Det er Miljøstyrelsen, der har ansvar for denne rådgivning.

Rådgivning af daginstitutioner om miljøfaktorer herunder indeklima, kontakt Den kommunale sundhedstjeneste

Rådgivning om indeklima på arbejdspladsen, kontakt Arbejdstilsynet

Oplysning om hvilke krav Energistyrelsen, jf bygningsreglementet, stiller til hvordan bygninger skal bygges, også af hensyn til at sikre et godt indeklima.

Oplysninger om WHO guidelines for udvalgte kemiske stoffer i indeklimaet: WHO har i 2010 offentliggjort en samling af guidelines for udvalgte kemiske stoffer i indeklimaet, hvor helbredsrisici kan reduceres betydeligt ved overholdelse af guidelines.

Der er tale om guidelines for radon, benzen, kulilte, formaldehyd, kvælstofdioxid, polycykliske aromatiske hydrocarboner, også kaldet PAH’er, naftalen, triklorethylen og tetraklorethylen.

Læs WHO guidelines.

Links

Styrelsen for Patientsikkerheds forebyggelsespakke om indeklima i skoler