×

Retslægelige ligsyn

24. november 2009, Opdateret 17. april 2015

Retslægelige ligsyn foretages af Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning sammen med politiet.

Under en række omstændigheder, som er nævnt nedenfor, skal den læge, der konstaterer et dødsfald, kontakte politiet.

  • Når døden skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde
  • Når en person findes død
  • Når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægelige grunde
  • Når der er mistanke om, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom
  • Når døden kan være indtrådt på grund af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom
  • Når dødsfaldet sker i fængsler og lignende
  • Når det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, eller når dødsfaldet af andre grunde menes at kunne have interesse for politiet.

Når politiet har modtaget indberetningen, afgør politiet i samarbejde med overlægen, om der skal foretages retslægeligt ligsyn, eller om ligsynet kan foretages af hospitalets læger eller af den afdødes egen læge.

Politiet og overlægen sammenholder de politimæssige oplysninger (afhøringer mm.) med en undersøgelse af liget for at forsøge at fastlægge dødsårsagen og dødsmåden. Ved dødsårsagen forstås den sygdom, som førte til døden. Ved dødsmåde forstås, om det var naturlig død, en følge af ulykke, selvmord eller drab/vold.

Hvis overlægen og politiet ved det retslægelige ligsyn finder, at der er behov for yderligere undersøgelse, kan politiet beslutte, at der skal udføres en retslig obduktion på Retsmedicinsk Institut.

Retslægeligt ligsyn kan undlades i visse tilfælde, for eksempel hvis et dødsfald efter en ulykke først sker nogen tid efter ulykken, og politiet finder det åbenbart, at dødsfaldet ikke har politimæssig interesse. Det kan også undlades i andre tilfælde, hvor der mellem politi og overlæge er enighed om, at de foreliggende oplysninger med tilstrækkelig sikkerhed har afklaret dødsmåden.

Hvis der afstås fra retslægeligt ligsyn, er det i stedet afdødes egen læge eller en hospitalslæge, der syner liget og skriver dødsattesten.

Lovgivning

Sundhedsloven kapitel 55, Ligsyn m.v., herunder Retslægeligt ligsyn § 180