×

Dødsattest

Opdateret 5. december 2016

Den læge, der har foretaget ligsynet, skriver dødsattesten. Dødsattesten bør som udgangspunkt være elektronisk.

På dødsattestens side 1 anføres oplysninger om afdødes navn, adresse, dato for dødsfaldet mv. Her angiver lægen tillige hvilke dødstegn (ligpletter, dødsstivhed mm.), der var til stede ved ligsynet. Hvis der er gennemført retslægeligt ligsyn, skal den underskrives af både politi og overlæge. Dødsattestens side 1 udleveres til begravelsesmyndigheden, hvorefter begravelse eller bisættelse kan ske.

På dødsattestens side 2 skriver lægen dødsårsagen og eventuelle andre sygdomme hos den afdøde samt dødsmåden. Dødsattesten indsendes til Sundhedsdatastyrelsen. Oplysningerne fra side 2 bruges til statistiske formål.

Læs derudover om dødsårsagsregisteret

Oplysninger fra dødsattesten

Tavshedspligten ophæves ikke med patientens død. En sundhedsperson kan dog som udgangspunkt videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende imod.

Der kan ikke gives fortrolige oplysninger til de nærmeste pårørende, hvis journalen indeholder oplysninger om afdøde eller om forholdet mellem afdøde og pårørende, hvor det må antages, at den afdøde ikke ville have ønsket, at de pårørende blev gjort bekendt med disse oplysninger. 

Relevant lovgivning

Sundhedsloven LBK no. 913 af 13. juli 2010 (afsnit IV, afsnit XIII samt §§ 268 og 273)

Vejledning nr. 9623 af 31. august 2005 om kriterier for levende- og dødfødsel mv.