×

Styrthjelm

Opdateret 17. maj 2018

Dispensation for anvendelse af styrthjelm kan gives, når lægen finder, at hjelmen ikke kan anvendes på grund af fysiske eller psykiske lidelser. Er lægen i tvivl, kan sagen forelægges Styrelsen for Patientsikkerhed.

Attesten (PL 16a) kan rekvireres hos Praktiserende Lægers Forlag, tlf.: 3953 0700. Hvis lægen finder grundlag for, at der kan gives dispensation, udfylder lægen en attest i to eksemplarer. Et eksemplar opbevares af lægen, et andet udleveres til patienten, som er forpligtiget til at medbringe det ved kørslen. Der skal ikke sendes kopi af attesten til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se i øvrigt vejledningen.

Fritagelsesperiode

Attesten kan enten udstedes for en nærmere defineret periode, hvis der er tale om en midlertidig lidelse, eller indtil videre, hvis der er tale om en mere stationær lidelse.

Helbredsforhold der kan danne grundlag for dispensation

Ved afgørelse af grundlaget for en eventuel dispensation må det forinden stillingtagen nøje vurderes, om de gener, der anføres ved anvendelse af styrthjelm, er så alvorlige, at de kan opveje den risiko for skade, som dispensationen medfører.

  • Mangelfuld udvikling eller funktion af nakkens muskulatur - hvor den pågældende ikke kan bære en styrthjelm, kan være årsag til dispensation.
  • Sygdomme i hvirvelsøjlen, herunder misdannelser, arthroser (slidgigt) eller diskusprolaps i hals eller nakke - kan være årsag til dispensation, såfremt den pågældende ikke kan bære styrthjelmen.
  • Deformiteter af kranie eller ansigt - hvor hjelmen ikke kan fastspændes eller tages på, kan nødvendiggøre dispensation.
  • Hovedpine eller migræne - bør sædvanligvis ikke medføre fritagelse.
  • Hudlidelser - den praktiserende læge kan dispensere ved kortvarige hudlidelser, som medfører, at hjelmen ikke kan anvendes. Ved længerevarende hudlidelser bør en dispensation udstedes af en speciallæge i hudsygdomme.
  • Psykiske lidelser -  hvis psykiske lidelser taler mod anvendelse af styrthjelm, bør attesten udstedes af en speciallæge i psykiatri.

Lovgrundlag

I henhold til færdselslovens § 81 skal førere af motorcykler og knallerter samt enhver passager, der er fyldt 15 år, anvende fastspændt styrthjelm under kørslen. Der er dog mulighed for dispensation ved visse helbredsmangler.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt: Vejledning nr. 160 af 16. september 1998 om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørslen med motorcyklen og knallert (Til landets læger).

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse af færdselsloven, nr. 38 af 5. januar 2017 (kapitel 12, § 81)

Vejledning nr. 160 af 16. september 1998 om dispensation for brug af fastspændt styrthjelm under kørslen med motorcyklen og knallert