×

Forslag til temaer og områder

Opdateret 26. september 2017

På denne side har du mulighed for at komme med forslag til risikoområder og temaer for det risikobaserede tilsyn.

Formålet med indsamlingen af forslag er at inddrage den værdifulde viden, som du/organisationen (følgegruppens forskellige aktører) besidder, i vores videre arbejde med udvælgelse og prioritering af tilsyns- og læringsaktiviteter.

Indgiv forslag

Du kan indgive forslag som borger (patienter og pårørende) eller på vegne af en organisation (sundhedspersoner, patientforeninger og sundhedsfaglige organisationer).

Indgiv forslag - Borgere

Indgiv forslag – Organisationer og fagpersoner

Bemærk: Blanketterne skal ikke bruges til at indmelde akutte tilsynsmæssige problemstillinger i forhold til konkrete sundhedspersoner eller behandlingssteder. Blanketterne skal heller ikke bruges til at klage over konkret sundhedsfaglig behandling eller brud på patientrettigheder.

Behandling af forslagene

Du vil ikke få en konkret tilbagemelding i forhold til hver enkelt forslag. Forslagene vil blive inddraget i den samlede prioriteringsproces. Vi vil i behandlingen af forslagene lægge vægt på følgende udvælgelseskriterier:

  • Stor sandsynlighed for, at patientsikkerheden er i fare
  • Store konsekvenser for patientens livskvalitet, funktionsevne og mortalitet
  • Patientgruppens omfang
  • Der er tale om en særligt sårbar patientgruppe
  • Aktualitet - fx i forhold til sundhedsvæsenets aktuelle udvikling
  • Relevans i forhold til de af styrelsen udpegede indsatsområder

Forslag som lever op til minimum 2 af de fastsatte kriterier gennemgår en nærmere vurdering, hvor der lægges vægt på, om emnet er egnet til en tilsyns- eller læringsaktivitet. Forslag der ikke som minimum lever op til to af de fastsatte kriterier vil blive sorteret fra.