×

Temaer og målepunkter

Opdateret 18. oktober 2018

Temaerne for det risikobaserede tilsyn bliver valgt ud fra en samlet vurdering af, hvor der opstår særlig og tilbagevendende risiko for patienterne, særligt de mest sårbare. Den samlede vurdering trækker bl.a. på styrelsens data, f.eks. tendenser uddraget af systemet for rapportering af utilsigtede hændelser. Den strategiske følgegruppe har desuden bidraget til at kvalificere udvælgelsen af temaer for tilsyn og læringsaktiviteter, ligesom de vil medvirke til at evaluere dem.

Temaerne er dog ikke lige relevante for alle behandlingssteder, hvorfor tilsynsbesøg for visse behandlingsstedstyper afvikles uden om temaerne. I de tilfælde vil der i samarbejde med relevante interessenter blive udarbejdet målepunkter.

Temaer og målepunkter 2018

Der er i 2018 to overordnede temaer for det risikobaserede tilsyn; methotrexat og medicinering og overgange i patientforløb.

Methotrexat

Målepunkterne for methotrexat omfatter indtil videre kun sygehuse og speciallægepraksis.

Sygehuse

Målepunkter for Methotrexat

Refleksionspunkter for Methotrexat

Speciallægepraksis

Målepunkter for Methotrexat

Refleksionspunkter for Methotrexat

De resterende målepunkter hører ind under temaerne medicinering og overgange i patientforløb.

Medicinering og overgange i patientforløb

De udvalgte patientforløb er:

 • Patienten med skizofreni og samtidig somatisk sygdom
 • Patienten med kronisk sygdom og komorbiditet – diabetes

Desuden ser vi på:

 • Tandlæger og tandplejere
  herunder patientforløb mellem tandlæge- og tandplejeklinikker m.v
 • Genoptræning
  Tilsynet omfatter behandlingssteder, som varetager genoptræning under indlæggelse (sundhedslovens § 79, stk. 1 og 2), og på behandlingssteder, som varetager genoptræning efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140).

Endelig vil der i 2018 blive gennemført tilsyn hos optikere.

Målepunkter

Speciallægepraksis - psykiatri

Målepunkter for speciallægepraksis - psykiatri

Målepunkterne for speciallægepraksis er den 26/03/2018 justeret. Justeringerne omfatter:

 • Målepunktssættet har som udgangspunkt fokus på patienter i antipsykotisk behandling, hvis klinikken har patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom prioriteres de for tilsynet.
 • Målepunkt 2 omfatter udelukkende patienter med skizofreni.
 • Målepunkt 3, punkt 1: KOL og nyresygdomme indgår ikke i tilsynets vurdering af somatisk anamnese, og dot 4: ved abnorme fund sikres relevant udredning/opfølgning hos egen læge.
 • Målepunkt 4, punkt 7: ved abnorme fund sikres relevant udredning/opfølgning hos egen læge.
 • Målepunkt 6, punkt 3: i eksemplerne er slettet Metformin, systemiske glucocortikoider og tilføjet andre psykofarmaka.
 • Målepunkt 8, punkt 1: i parentesen er der suppleret med antipsykotika og lithium.
 • Målepunkt 9, punkt 6: hvilken information, der er givet til patienten indgår ikke som del af vurderingen.

Sygehuse (somatik og psykiatri)

Målepunkter for somatiske sygehuse

Målepunktssættet er justeret 3. juli 2018, således at målepunkterne giver mest mulig mening for behandlingsstederne. Der er sket følgende justeringer:

 • Livstilsperspektivet er indarbejdet systematisk i målepunkt 4, 5 og 6. Det betyder, at målepunktet om ernæringsscreening (10) og kommunikation forebyggelsesindsatser (20) udgår – begge numre fra det oprindelige målepunktssæt
 • Der er fokus på senkomplikation bredt set i forbindelse med diabetes, og de specifikke målepunkter om diabetiske fodsår udgår (målepunkt 14 og 15 fra det oprindelig sæt)
 • Det peroperative perspektiv udgår – da der vil blive fokuseret på medicinske og kirurgiske afdelinger
 • Målepunkt 18 er nyt og indsat mhp på den vigtige overgangsinformation til almen praksis ved længerevarende ambulante forløb

Målepunkter for psykiatriske sygehuse - voksne

Målepunkterne for psykiatriske sygehuse - voksne er den 13/03/2018 revideret.

 • Der er tilføjet et nyt målepunkt, nr. 8 - Journalgennemgang af de sygeplejefaglige optegnelser.
 • Målepunkt nr. 9, Interview om anvendelse af rammedelegation, gælder for alle afdelinger og ikke kun ambulatorier.

Målepunkter for psykiatriske sygehuse - børn og unge

Målepunkterne er justeret den 22/05/2018. Justeringerne gælder følgende:

 • Målepunkt 5: tidspunkter for opfølgning/vurdering af den antipsykotiske behandling i henhold til børn og unge er justeret.
 • Målepunkt 8: nyt målepunkter er indsat målrettet den sundhedsfaglige dokumentation vedr. beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer.
 • Målepunkt 9: omfatter brug af rammedelegation ved medicinhåndtering både målrettet patienter med ADHD og psykoser.
 • Målepunkt 17. nyt målepunkt om interview om sammenhæng i patientforløb ved udskrivelse. 

Genoptræningscentre

Målepunkter for genoptræningscentre

Hjemmesygeplejen, hjemmepleje, plejecentre og akutfunktioner

Målepunkter for hjemmesygeplejen, hjemmepleje, plejecentre og akutfunktioner

Klinisk diætistklinikker

Målepunkter for klinisk diætistklinikker

Optikervirksomhed

Målepunkter for optikervirksomheder

Almen praksis

Målepunkter for almen praksis

Målepunkterne for almen praksis er blevet justeret den 26/03/2018. De justerede målepunkter gælder for tilsyn, der gennemføres efter uge 14. Der vil være refereret til de justerede målepunkter i varslingsbrevet.

Justeringerne omfatter følgende:

 • Målepunkt 6: EKG er udtaget, og det undersøges derfor ikke, om det fremgår af journalen, at der på diagnosetidspunktet forelå et EKG.
 • Målepunkt 10: Det er præciseret, at vurderingen af suicidalrisiko som minimum skal finde sted efter udskrivelse og ved forværring af sygdomstilstanden.
 • Målepunkt 11, punkt fire er justeret som følger: At der er diskuteret kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) med patienten, og at der er givet information om forebyggelsestilbud, når det er relevant
 • Målepunkt 12, punkt tre: Der er tilføjet eksemplerne: AK-behandling, statiner og antidepressiva

Tandklinikker (tandlæge- og tandplejerklinikker)

Målepunkter for tandklinikker

Bosteder

Målepunkter for bosteder

Misbrugscentre

Målepunkter for misbrugscentre

Udvikling af målepunkterne

En lang række eksterne eksperter og interessenter har bidraget med input til målepunkterne. På baggrund af arbejdet i fire arbejdsgrupper har Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt fastsat målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienternes retsstilling. Det skal være trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen, og tilsynet bidrager til dette med både tilsyn og læring. Se kommissorium for arbejdet med målepunkterne.

Se også de 14 høringsudkast til målepunkter på høringsportalen.