×

Spørgsmål og svar til registrering af behandlingssteder

Opdateret 12. februar 2018

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende registrering af behandlingssteder.

Registreringspligt, kategori og gebyr

Frist for registrering

Fristen for registrering af behandlingssteder er den 31. december 2017.

Er du I tvivl, om du skal registrere din virksomhed, og har du sendt en mail til styrelsen herom, som vi endnu ikke har svaret på, kan du roligt afvente svaret. Du får ingen bøde. Du kan også orientere dig nedenfor, hvor mange spørgsmål er søgt besvaret.

Hvem skal registreres?

Som en del af det risikobaserede tilsyn, skal alle steder, hvor sundhedspersoner udfører behandling, registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Behandling forstås som undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient anses for behandlingssteder og er omfattet af det risikobaserede tilsyn og skal registreres.

Sundhedsfaglig behandling kan eksempelvis udover udredning, diagnosticering og sygdomsbehandling, være patientbehandling i form af:

 • Medicinhåndtering
 • Udfærdigelse af speciallægeerklæringer
 • Udkørende virksomhed, hvor virksomhedens sundhedspersoner foretager sundhedsfaglig behandling på andre adresser end virksomhedens eller på andre sundhedspersoners behandlingssteder

Sundhedspersoner omfatter,

 • Autoriserede personer, dvs. læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, optometrister, fodterapeuter og social- og sundhedsassistenter
 • Ikke autoriserede personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners ansvar
 • Andre ikke autoriserede personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

Nærmere bestemt skal følgende steder registreres som behandlingssted:

 • Behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner udfører behandling af patienter.
 • Behandlingssteder, hvor ikke autoriserede sundhedspersoner udfører behandling på delegation, dvs. som medhjælp for en autoriseret sundhedsperson. Her kan eksempelvis være tale om sociale tilbud, hvor personale, der ikke er autoriserede sundhedspersoner, håndterer beboernes medicin. Det kan også være apoteker, hvor personalet udfører vaccinationer på delegation fra en læge.
 • Behandlingssteder, hvor andre ikke autoriserede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling inden for sundhedsvæsenet - dvs. steder hvor behandlingen er helt eller delvist finansieret af det offentlige. Det kan f.eks. være privatpraktiserende social- og sundhedshjælpere, som en kommune har aftale med om pleje af borgere i hjemmet. Private behandlingssteder, der behandler personer, som modtager tilskud fra det offentlige, betragtes ikke som en del af sundhedsvæsenet, og de er derfor ikke omfattet af styrelsens registrerings- og tilsynsordning.

Herudover skal følgende behandlingssteder registreres:

 • Behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udfører kosmetisk behandling
 • Behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udfører alternativ behandling. Udfører eksempelvis en sygeplejerske eller fodterapeut zoneterapi eller akupunktur i behandlingsmæssigt øjemed på et behandlingssted, skal det det udføres på, registreres som behandlingssted.

Steder der ikke skal registreres:

 • Alternative behandlingssteder, hvor den alternative behandling ikke udføres af sundhedspersoner
 • Steder, hvor behandling udføres udelukkende ved autoriserede psykologer.
 • Steder, der kun udfører holdtræning eller undervisning, hvor der ikke er et konkret patient/behandler forhold.
 • Virksomheder der ikke udfører behandling, men har til formål at eje en anden virksomhed (f.eks. holdingselskab) eller dele udgifter til lokaler og udstyr (f.eks. I/S).

Kan mit behandlingssted blive undtaget for registreringspligten?

Nej, det er ikke muligt at blive undtaget for registreringspligten, men styrelsen kan i visse tilfælde helt eller delvist undtage et behandlingssted for at betale gebyr.

Hvilken kategori skal behandlingsstedet registreres i?

Hver selvstændig virksomhed skal registreres med angivelse af behandlingsstedskategori.

Arbejder flere sundhedspersoner i hver deres selvstændige virksomhed, men i de samme lokaler, etc., så skal hver virksomhed vælge den kategori, der passer på deres virksomhed på baggrund af dens personalesammensætning.

Eksempelvis skal en læge, der arbejder på samme behandlingssted (i samme lokaler) som andre læger, men i sin egen virksomhed (typisk med eget CVR-nummer), registrere sig i kategori 3, hvis der ikke er andre læger end lægen, der behandler i virksomheden.

Der er følgende mulige registreringskategorier. Se også illustrationen ”Hvilken kategori skal behandlingsstedet registreres under”.

Behandlingssteder med læger, tandlæger og kiropraktorer og andre sundhedspersoner:

Kategori 1: Private, regionale og statslige sygehusenheder med og uden sengepladser.
Kategori 2: Behandlingssteder med flere læger eller tandlæger.
Kategori 3: Behandlingssteder med én læge eller én tandlæge eller flere læger eller tandlæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling eller tandbehandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling, samt kiropraktorklinikker, vaccinationsklinikker, lægevagtordninger og præhospitale enheder.

Behandlingssteder med andre sundhedspersoner end læger, tandlæger og kiropraktorer, f.eks. fodterapeuter, fysioterapeuter, tandplejere, mv.:

Kategori 4: Behandlingssteder, hvor flere sundhedspersoner (ikke læger, tandlæger eller kiropraktorer) udøver behandling. Herunder plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre for misbrugsbehandling.
Kategori 5: Behandlingssteder, hvor én sundhedsperson (ikke læge, tandlæge eller kiropraktor) udøver behandling.

Kategorierne er opbygget trinvist. Det betyder, at et behandlingssted, der eksempelvis opfylder kriterierne i kategori 2 skal registreres i kategori 2 uanset om behandlingsstedstypen er nævnt i kategori 3 eller 4.

Gebyr

Det er lovgivningsmæssigt vedtaget, at Styrelsen for patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr til dækning af udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er registreret i.

Gebyrerne for 2017 er:

 • Kategori 1: 10.847 kr.
 • Kategori 2: 7.234 kr.
 • Kategori 3: 3.975 kr.
 • Kategori 4: 2.238 kr.
 • Kategori 5: 1.917 kr.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender i perioden december 2017 til februar 2018 en faktura, der dækker 2017.

Fra 2018 og frem vil styrelsen udsende en faktura i årets første kvartal, der dækker det indeværende år. For nye behandlingssteder der oprettes i 2018 og frem, vil styrelsen udsende en faktura kort efter registrering.

Kan behandlingsstedet blive fritaget fra at betale gebyr?

Styrelsen kan i helt særlige tilfælde helt eller delvist undtage et behandlingssted fra at betale gebyr. Det kan f.eks. være behandlingssteder, hvor sundhedspersoner på frivillig basis, dvs. ulønnet, yder lejlighedsvis behandling i et samlet set beskedent omfang i amatørklubber for sportsudøvere m.v. jf. afsnit 4.2.1. i Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v.

Det er muligt at søge om gebyrfritagelse ved at sende en mail til registrering@sst.dk. I ansøgningen skal der redegøres for, hvorfor behandlingsstedet bør undtages for gebyrbetalingen.

Spørgsmål til faktura

Hvis du har spørgsmål til en faktura for registrering af behandlingssteder, kan disse rettes til styrelsen på registrering@sst.dk eller til vores hotline på 72 28 67 00 (lukket mellem jul og nytår).

Nedenfor har vi svaret på nogle typiske spørgsmål vedr. gebyr

Beløbet på fakturaen

Gebyret afhænger af den kategori et behandlingssted er registreret i:

 • En privat sygehusafdeling opkræves for 2017 et gebyr på 10.847 kr. årligt (kategori 1)
 • Et behandlingssted med læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til mere end én fuldtidsstilling opkræves for 2017 et gebyr på 7.234 kr. årligt (kategori 2)
 • Et behandlingssted med én læge eller tandlæge eller med en eller flere læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder svarende til maks én fuldtidsstilling opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3). Er der også andre sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer på dette behandlingssted, ændrer det ikke på kategori og gebyr, idet der opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3)
 • Behandlingssteder med én eller flere kiropraktorer opkræves for 2017 et gebyr på 3.975 kr. årligt (kategori 3)
 • Et behandlingssted med flere sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer, opkræves for 2017 et gebyr på 2.238 kr. årligt (kategori 4)
 • Et behandlingssted med én sundhedsperson, der ikke er læge, tandlæge eller kiropraktor, opkræves for 2017 et gebyr på 1.917 kr. årligt (kategori 5)

Har du registreret dit behandlingssted i en forkert kategori og derfor modtaget en faktura med et forkert beløb, bedes du kontakte os på registrering@sst.dk, hvor du oplyser om, hvilke rettelser du skal have lavet til din registrering, samt at du har modtaget faktura med forkert beløb.

Jeg har ikke modtaget en faktura

Styrelsen udsender i december 2017 gebyropkrævning til en del af de behandlingssteder, der har registreret sig inden 17. december 2017. De resterende behandlingssteder vil modtage gebyropkrævning i starten af 2018.

Styrelsen udsender faktura til behandlingsstedets e-mail, hvis behandlingsstedet ikke har angivet et EAN-nummer. Du bedes derfor se, om gebyropkrævningen er endt i dit spamfilter.

Frivilligt arbejde

Skal jeg registrere et behandlingssted, hvis jeg som sundhedsfaglig udfører frivillig behandling?

Du kan vente med at registrere et behandlingssted, hvis du som sundhedsfaglig kun udfører frivillig, ulønnet behandling, da styrelsen pt. arbejder på en løsning af de udfordringer, der har været i forbindelse med reglerne for registrering af frivillig virksomhed.

Hvis du allerede har registreret dig med frivillig, ulønnet behandling, opfordrer styrelsen til, at du søger om dispensation for gebyrbetalingen ved at skrive en mail til registrering@sst.dk.

Du kan læse mere i nyheden Løsningsmodeller for registrering af frivillige.

Behandling i akutte situationer

Skal jeg registrere et behandlingssted, hvis jeg som træner, leder, publikum, m.v. udfører akut sundhedsfaglig behandling?

Nej. Hvis du er træner, leder eller publikum, og i den egenskab springer til i en akut situation og yder førstehjælp eller anden indledende behandling, fordi du er læge, kiropraktor, fysioterapeut eller har en anden sundhedsfaglig baggrund, skal du ikke af den grund registrere et behandlingssted.

Hvis du f.eks. er træner for et sportshold, eller er mor til en af spillerne, og der opstår en akut situation, f.eks. en spiller der brækker et ben, og du bruger din sundhedsfaglige baggrund til at yde førstehjælp eller en indledende behandling, medfører det ikke, at du skal registrere et behandlingssted.

Du skal heller ikke registrere et behandlingssted, hvis du f.eks. er med på en spejderlejrtur som leder eller forældre, og der opstår en akut situation, hvor en af spejderne f.eks. får et epileptisk anfald, og du bruger din sundhedsfaglige baggrund til at afhjælpe situationen.

Behandling af venner og familie

Jeg behandler engang imellem familie og venner – skal jeg registrere et behandlingssted?

Nej. Behandler du som sundhedsperson kun din familie og venner, og er der tale om behandling af mindre omfattende karakter (en håndsrækning), som du ikke udfører i erhvervsmæssigt øjemed, så betragtes din sundhedsfaglige virksomhed ikke som et behandlingssted. Du har med andre ord ikke af den grund et behandlingssted, der skal registreres i Behandlingsstedsregistret.

Specifikke spørgsmål vedr. registrering

Jeg har en virksomhed, men ikke et fysisk behandlingssted – skal jeg registreres?

Ja, alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling, skal registreres som behandlingssted, uanset om der foregår patientbehandling på virksomhedens adresse eller ej.

Dette kan eksempelvis gøre sig gældende, hvis du arbejder som konsulent og udfører behandling på andre sundhedspersoners behandlingssteder eller for offentlige myndigheder, eller hvis du har udkørende behandling fra eksempelvis din hjemmeadresse.

Ved registrering kan adressen, der køres ud fra registreres som behandlingsstedets besøgs- og aktivitetsadresse, alternativt kan adressen, der fremgår af CVR-registret, anføres.

Hvad hvis et behandlingssted har behandling på flere adresser?

Som udgangspunkt skal alle behandlingssteder/lokaliteter registreres som behandlingssteder. Hvis der udføres behandling på flere adresser, anses hver lokalitet som et behandlingssted.

Der er dog en undtagelse:

Nogle gange udfører en sundhedsperson, som den eneste i virksomheden (enkeltmandspraksis) sundhedsfaglig behandling uden brug af medhjælp eller andre sundhedspersoner på flere faste steder. Hvis der ikke foregår nogen aktivitet på disse steder, når sundhedspersonen ikke er til stede, skal der kun registreres ét behandlingssted; stedet, hvor hovedaktiviteten foregår. Lokaliteterne, hvor biaktiviteten foregår, skal ikke registreres som selvstændige behandlingssteder. Der vil i så fald kun skulle registreres ét behandlingssted.

Det kunne eksempelvis være en fodterapeut, der har en fodterapiklinik, hvor hun er 3 dage om ugen, og derudover er indlejer i en andens klinik, hvor hun er 2 dage om ugen. Begge steder er det kun fodterapeuten, der udfører fodterapi i hendes virksomhed. Fodterapeuten skal også kun registrere ét behandlingssted.

Det kunne også være en speciallæge, der har en speciallægepraksis, hvor lægen arbejder 3-4 dage om ugen, mens vedkommende er 1-2 dage om ugen i sin satellitpraksis på en mindre ø. Begge steder er det kun lægen, der udfører sundhedsfaglig behandling. Lægen skal også kun registrere ét behandlingssted.

Eller en sundhedsperson, f.eks. en fysioterapeut, der har en fysioterapiklinik og derudover driver en lille sidevirksomhed i en sportsklub mandag og onsdag aften, hvor han behandler klubbens sportsudøvere. Fysioterapeuten behandler således på skiftende lokaliteter, men begge steder er det kun fysioterapeuten, der udfører fysioterapi. Fysioterapeuten skal også kun registrere ét behandlingssted.

Jeg arbejder som lægevagt – Skal jeg registrere et behandlingssted?

Lægevagten anses som et registreringspligtigt behandlingssted, og alle de sundhedspersoner, som er ansat i lægevagten, er omfattet af lægevagtens registrering.

En lægepraksis er et behandlingssted, som skal registreres. Når Lægevagten indgår aftale med f.eks. en alment praktiserende læge, kræver dette for den praktiserende læge ikke yderligere registrering, fordi lægen da udfører udkørende virksomhed for lægevagten fra sin (allerede) registrerede praksis.

I langt de fleste tilfælde vil vagtlæger i forvejen være registreret som selvstændig virksomhed, hvorfor de ikke vil skulle betale særskilt gebyr for at virke som vagtlæge.

Når Lægevagten i stedet indgår en aftale med læger, der i øvrigt i deres hovedbeskæftigelse som læge f.eks. virker i et ansættelsesforhold på et sygehus og ikke i forvejen har selvstændig virksomhed, anses den pågældendes ydelser for Lægevagten som en selvstændig virksomhed, der er registreringspligtig. Det gælder uanset, om honoraret bliver udbetalt til den selvstændige virksomhed med et CVR-nummer eller til lægen som b-indkomst. Hvis de pågældende er ansat eller ansættes i Lægevagten, vil de derimod blive omfattet af Lægevagtens registrering og skal ikke selv lade sig registrere.

Hvordan registreres behandlingssteder, hvor flere sundhedspersoner arbejder under samme kliniknavn?

Efter reglerne for registrering, så skal hver selvstændig virksomhed typisk med eget CVR-nummer, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling, registreres som behandlingssted. Hvis flere sundhedspersoner, f.eks. læger har en fælles virksomhed (f.eks. et I/S), hvorfra de udfører behandlingen, så skal denne registreres som behandlingssted.

I en praksis, hvor flere sundhedspersoner med egen selvstændig virksomhed deler kliniknavn, lokaler, udstyr etc., skal hver selvstændig virksomhed registreres.

I en praksis, hvor flere sundhedspersoner arbejder sammen og deler patienter (og evt. ydernummer), skal hver selvstændige virksomhed, hvor der udføres behandling, ligeledes registreres selvstændigt.

Hvis sundhedspersonerne også deler sundhedsfagligt personale, f.eks. sygeplejersker og laboranter, der er ansat og udfører behandling i en selvstændig virksomhed (f.eks. et I/S), de har oprettet i fællesskab, så skal denne virksomhed (I/S) også registreres.

Jeg arbejder som indlejer – hvordan skal det registreres?

Er en sundhedsperson, f.eks. en fysioterapeut eller fodterapeut, ansat på en klinik, vil sundhedspersonens virke være omfattet af klinikkens registrering som behandlingssted, og sundhedsperson skal derfor ikke registrere nogen virksomhed.

Arbejder sundhedspersoner sammen under samme kliniknavn i samme lejemål på samme adresse, men i hver deres egen selvstændige virksomhed med hver deres CVR-nummer, skal hver virksomhed registreres som behandlingssted.

Dette gælder eksempelvis såkaldte indlejere, der lejer sig ind i en eksisterende klinik, hvor indlejeren udfører behandling og benytter klinikkens lokaler, udstyr, journalsystem eller personale. De skal derfor registrere hver deres virksomhed som et selvstændigt behandlingssted.

Se også afsnittet: Hvad hvis et behandlingssted har behandling på flere adresser?

Skal en klinik med fælles personale registreres?

Hvis flere sundhedspersoner med eget selvstændige behandlingssted også har en fælles virksomhed med sundhedsfagligt personale, f.eks. sygeplejersker og laboranter, der er ansat og udfører behandling i en selvstændig virksomhed (f.eks. et i/S), så skal denne virksomhed også registreres.

Behandlingsstedet skal registreres, da alle selvstændige virksomheder, der udfører behandling, skal registreres som behandlingssted.

Hvad hvis en virksomhed kun eksisterer af administrative grunde?

Kun virksomheder, hvor der udføres behandling, anses for at være behandlingssteder, der skal registreres.

Eksisterer en virksomhed, f.eks. et holdingselskab kun af administrative grunde, eksempelvis for at eje en anden virksomhed, og foregår der ikke behandling i virksomheden, så skal virksomheden ikke registreres som behandlingssted.

Skal sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig konsulentvirksomhed, registreres?

Hvis en sundhedsperson har en selvstændig virksomhed, hvor vedkommende tilbyder sundhedsfaglig behandling til andre virksomheder eller myndigheder, f.eks. behandling til et offentligt eller privat behandlingssted, er sundhedspersonens virksomhed omfattet af registrerings- og tilsynsordningen og skal derfor registreres som behandlingssted.

Den selvstændige virksomhed har typisk et CVR-nummer, og honorering for sundhedspersonens sundhedsfaglige behandling bliver faktureret til virksomheden, dvs. at der foreligger et kontraktmæssigt forhold. Sundhedspersonen er ikke ansat, og der bliver ikke udbetalt løn til sundhedspersonen, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

Bliver lægen honoreret som B-indkomst er der også tale om selvstændig virksomhed, da der her heller ikke er tale om et ansættelsesforhold.

Er sundhedspersonen ansat på et behandlingssted, så vil sundhedspersonen være omfattet af registreringen af det behandlingssted, som denne arbejder på.

Hvordan registreres et behandlingssted med konsulent(er)?

Et behandlingssted, hvorfra sundhedspersoner arbejder som konsulenter, skal registreres som behandlingssted ved at udfylde en registreringsformular.

Alle obligatoriske felter skal udfyldes, herunder telefonnummer og besøgs- og aktivitetsadresse.

Hvis en sundhedsperson ikke har et fast behandlingssted, men eksempelvis kører ud fra sin hjemmeadresse, så kan sundhedspersonen registrere den adresse, der er registreret i CVR-registreret eller sin hjemmeadresse. Hvis sundhedspersonen ikke ønsker at registrere sin hjemmeadresse, kan sundhedspersonen registrere adressen på den lokalitet, denne er mest på, som aktivitets- og besøgsadresse. Det er vigtigt, at sundhedspersonen opdaterer sin registrering, hvis der sker ændringer i forhold til adresserne.

Hvis der er forhold, der gør, at en sundhedsperson ikke ønsker at dennes private adresse fremgår af behandlingsstedsregistret, eksempelvis hvis sundhedspersonen har hemmelig adresse, så kan sundhedspersonen ansøge styrelsen om at blive undtaget for, at oplysninger om behandlingsstedet offentliggøres. Ansøgning sendes med begrundelsen herfor til registrering@sst.dk.

Hvad hvis jeg arbejder som vikar i en praksis ved ferie eller sygdom?

Hvis en sundhedsperson vikarierer for en anden i en praksis, f.eks. pga. ferie eller sygdom, kan det ske på flere måder, som har betydning for registreringen:

Ansættelse: Sker vikariatet som led i et ansættelsesforhold, hvor lægen bliver ansat i praksis, så vil sundhedspersonens arbejde som vikar høre under behandlingsstedets registrering.

Kontraktbasis/konsulent: Det kan også ske på kontraktsbasis, hvor honoraret for sundhedspersonens virksomhed bliver faktureret til sundhedspersonens selvstændige virksomhed (typisk med eget CVR-nummer).

Den selvstændige virksomhed skal være registreres som behandlingssted, hvis det ikke allerede er sket. Ofte vil konsulenten sende en faktura fra sin allerede eksisterende praksis, der er registreret, eksempelvis en almen lægepraksis eller en fodterapeutklinik. Vikariatet vil i de tilfælde kunne ses som udkørende virksomhed.

Jeg udfærdiger speciallægeerklæringer – Skal min virksomhed registreres?

Udarbejdelse af speciallægeerklæringer er omfattet af reglerne om registrering, hvis der er tale om sundhedsfaglig behandling i forhold til en konkret patient (dvs. der er et læge/patientforhold).

Virksomheder, hvori der udarbejdes speciallægeerklæringer, anses derfor som udgangspunkt behandlingssteder, der er omfattet af registreringspligten.

Nærmere om sundhedsfaglig behandling ved udarbejdelse af speciallægeerklæringer

Der er ved udarbejdelse af speciallægeerklæringer tale om sundhedsfaglig behandling, hvis lægen eksempelvis undersøger en patient med henblik på udfærdigelse af en speciallægeerklæring. Der er også tale om sundhedsfaglig behandling, hvis lægen udfærdiger en speciallægeerklæring på baggrund af foreliggende helbredsoplysninger om en behandlet patient til brug for en anden sundhedspersons videre behandling af patienten.

Udarbejder en læge sådanne speciallægeerklæringer i sin selvstændige virksomhed, skal virksomheden registreres i Behandlingsstedsregistret. Det gælder uanset, at lægens udarbejdelse af speciallægeerklæringen i praksis foregår f.eks. på det hospital, hvor lægen er ansat.

Hvis speciallægeerklæringer derimod udarbejdes som led i ansættelsen på et hospital, og en eventuel honorering heraf sker til hospitalet, er der ikke tale om sundhedsfaglig behandling fra lægens selvstændige virksomhed.

Undtaget for registreringspligten

Registreringspligten omfatter ikke udfærdigelse af speciallægeerklæringer, på baggrund af foreliggende helbredsoplysninger om en behandlet patient, der ikke er til brug for en andens sundhedspersons videre behandling af patienten, men f.eks. er til brug for et forsikringsselskabs afgørelse om erstatning.

Registreringspligten omfatter heller ikke læger ansat i administrative stillinger. Der vil typisk være tale om lægekonsulenter, som er ansat i kommuner og regioner, og som har foretaget en vurdering alene på baggrund af skriftligt materiale til brug for f.eks. sager vedr. sygedagpenge eller pension. Erklæringen udfærdiges således som led i administrativt arbejde og ikke som led i læge/patientforhold.

Jeg udfører alternativ behandling – skal mit behandlingssted registreres?

En klinik, hvor en alternativ behandler (f.eks. en akupunktør) udfører alternativ behandling (f.eks. akupunktur), er som udgangspunkt ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsordning, og skal derfor ikke registreres i Behandlingsstedsregistret.

Dog vil en sådan klinik, f.eks. en akupunkturklinik, være omfattet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Behandleren er en autoriseret sundhedsperson
 • Behandleren handler på en autoriseret sundhedspersons ansvar, dvs. som medhjælp for sundhedspersonen
 • Behandlingen bliver offentlig finansieret helt eller delvist.

Er ingen af disse betingelser opfyldt, skal klinikken for alternativ behandling (eks. akupunkturklinikken) altså ikke registreres i Behandlingsstedsregistret som behandlingssted.

Hvorfor skal en autoriseret sundhedsperson, der kun udøver alternativ behandling registrere sit behandlingssted?

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 990 af 18/08/2017 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) fastsætter f.eks. regler om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal samt de nærmere krav til journalføringspligtens indhold. Også ikke autoriserede sundhedspersoner har journalføringspligt, uanset hvilken form for sundhedsfaglig behandling, de udfører, jf. vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.

En sundhedsperson, der udfører sundhedsfaglig behandling, er således pålagt ansvar og pligter af hensyn til patientsikkerheden og er underlagt styrelsens tilsyn.

Mulighed for frivillig fraskrivelse af autorisation

En autoriseret sundhedsperson kan vælge frivilligt at fraskrive sig sin autorisation, jf. § 10 d i bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Hvis sundhedspersonen, der udfører alternativ behandling fraskriver sin autorisation, vil der som udgangspunkt ikke længere være tale om et registreringspligtigt behandlingssted.

Har en sundhedsperson med et forbeholdt virksomhedsområde, f.eks. en læge, tandlæge eller kiropraktor, fraskrevet sig autorisationen, må vedkommende ikke udføre behandling, der er forbeholdt f.eks. læger, tandlæger eller kiropraktorer.

Efter en autorisationsfraskrivelse må personen heller ikke længere benytte sin forbeholdte titel. En fodterapeut, der har fraskrevet sig sin autorisation, må derfor ikke længere kalde sig fodterapeut.

Har du spørgsmål vedr. fraskrivelse af din autorisation, kan du kontakte enhed for Sundhedsjura ved at skrive til stpssjur@stps.dk.

Skal det registreres, hvis en sundhedsperson arbejder som konsulent på et socialt tilbud?

Ja, hvis en sundhedsperson, f.eks. en læge udfører behandling som konsulent - dvs. uden at være ansat - på et socialt tilbud, så skal sundhedspersonen registrere en selvstændig virksomhed i behandlingsstedsregistret.

Når sundhedspersonens konsulentvirksomhed udføres fra en registreret virksomhed, er der typisk tale om udkørende virksomhed.

Dette kunne eksempelvis være en psykiater, der har eget behandlingssted, men som på konsulentbasis også tager ud og behandler beboere på et socialt tilbud, f.eks. et psykiatrisk bosted.

Kører sundhedspersonen ikke ud fra et registreret behandlingssted, men eksempelvis fra sundhedspersonens hjemmeadresse, er der også tale om udkørende konsulentvirksomhed. Denne selvstændige virksomhed skal registreres i Behandlingsstedsregistret.

Hvordan registrerer jeg ydernumre?

Ejeren af et eller flere ydernumre kan registrere alle sine ydernumre ved registreringen af behandlingssted i Behandlingsstedsregistret.

Lejer en sundhedsperson A sig ind i en praksis og arbejder der under en anden sundhedsperson B’s ydernummer, kan A ved registrering af sit behandlingssted, registrere B’s ydernummer.

For sociale tilbud

Hvornår skal sociale tilbud registreres som behandlingssteder?

Sociale tilbud skal registreres, når der udføres sundhedsfaglig behandling. Så betragtes det sociale tilbud som et behandlingssted.

Hvis personalet på et socialt tilbud håndterer beboernes medicin, er der tale om behandling, uanset om personalet ikke har sundhedsfaglig uddannelse, men for eksempel er socialpædagoger.

Sundhedsfaglig behandling tæller også sociale tilbud, hvor læger er ansvarlige for beboeres psykiatriske behandling eller misbrugsbehandling, eller hvor sygeplejersker håndterer beboernes medicin.

Hvis et socialt tilbud har en aftale med en selvstændig lægeklinik om behandling af beboerne på bostedet, skal lægeklinikken registrere sig separat. Det sociale tilbud skal også registreres, hvis der udføres sundhedsfaglig behandling, for eksempel medicinhåndtering, jævnfør ovenstående.

Hvor mange behandlingssteder skal registreres?

Hvis et socialt tilbud har flere adresser, hvor der udføres behandling, skal hver adresse/lokalitet som udgangspunkt registreres separat.

Hvilken kategori skal sociale tilbud registreres i?

Sociale tilbud skal registreres i kategori nummer fire, med mindre tilbuddet har en eller flere behandlingsansvarlige læger tilknyttet. I så fald skal det registreres i kategori nummer to eller tre.

Hvilket ansvar har ledelsen for den sundhedsfaglige behandling på et socialt tilbud?

Ledelsen på sociale tilbud, som varetager medicinhåndtering, er ansvarlig for, at personalet til stadighed har de nødvendige kompetencer i medicinhåndtering, hvilket vil sige, at de er tiltrækkeligt oplært i medicinhåndtering.

Ledelsen er desuden ansvarlig for, at der foreligger instrukser til personalet, som overholder kravene i sundhedslovgivningen til medicinhåndtering, herunder instrukser om opbevaring og uddeling af medicin, journalføring samt tilbagemelding til beboers (patientens) læge. Hvis ledelsen ikke består af sundhedsfagligt uddannet personale, er det ledelsens ansvar at sørge for bistand fra relevant sundhedsfagligt personale til at bistå ved oplæring af personalet og udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering. Dette skal sikre, at de faglige krav til medicinhåndtering i sundhedslovgivningen bliver overholdt af hensyn til patientsikkerheden.

Ledelsen skal desuden i fornødent omfang føre tilsyn med, at medicinhåndtering sker fagligt forsvarligt og i overensstemmelse med instrukserne.

Skal der registreres en sundhedsperson i forbindelse med registrering af det sociale tilbud?

Nej, men den sundhedsperson, som udarbejder eller godkender instrukserne eller forestår oplæringen i medicinhåndtering, er ansvarlig for, at instrukser og oplæring lever op til de faglige krav i sundhedslovgivningen.

Reglerne for hvornår et socialt tilbud skal have en virksomhedsansvarlig læge jævnfør Lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger gælder dog fortsat. Det sociale tilbud skal derfor have en virksomhedsansvarlig læge, hvis tilbuddet har en læge tilknyttet, der er ansvarlig for behandling af beboere på det sociale tilbud, og tilbuddet også håndterer medicin efter delegation fra beboeres egen læge. Det samme gælder, hvis tilbuddet har mere end én behandlingsansvarlig læge tilknyttet.

Ændring af oplysninger eller lukning af behandlingssted

Ændring til en registrering

Det er behandlingsstedets ansvar, at de registrerede oplysninger er korrekte. Sker der ændringer på behandlingsstedet, skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk og anmode styrelsen om at foretage de ønskede ændringer. Angiv venligst referencenummer for registrering, der ønskes ændringer til. Ændringerne kan IKKE foretages via registreringsformularen.

Behandlingsstedet er lukket eller lukkes – hvad skal jeg gøre?

Alle behandlingssteder, der har udført behandling i 2017, er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, der trådte i kraft den 1. januar 2017.

Reglerne om registrering trådte dog først i kraft 1. juli 2017. Derfor er behandlingssteder, der har udført behandling i 2017, men som er lukket inden 1. juli 2017, ikke omfattet af registreringspligten.

Er behandlingsstedet ophørt efter den 1. juli 2017, skal det principielt registreres og betale gebyr.

Behandlingsstedet videreføres af ny ejer

Er behandlingsstedet endnu ikke registreret i Behandlingsstedsregisteret, og bliver det overdraget til og videreført af en ny ejer, skal den nye ejer registrere behandlingsstedet inden den 31.12. 2017. Behandlingsstedet skal dermed kun registreres én gang.

Afregistrering når et behandlingssted lukker

Hvis et registreret behandlingssted lukker, og der ikke længere bliver udført sundhedsfaglig behandling på behandlingsstedet, skal det afregistreres senest 2 uger efter, at behandling på behandlingsstedet er ophørt. Dette kan ske ved at rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk.

Ved genoptag af sundhedsfaglig behandling

Hvis et ophørt og afregistreret behandlingssted genoptager sin sundhedsfaglige behandling, skal virksomheden, inden behandling genoptages, igen registreres som selvstændigt behandlingssted.

Offentliggørelse af oplysninger

Kan jeg undgå, at oplysninger om mit behandlingssted offentliggøres?

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter bekendtgørelse nr. 1405 af 01/12/2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. adgang til at offentliggøre oplysninger fra Behandlingsstedsregistret. Derfor kan oplysninger som udgangspunkt ikke fritages fra at blive offentliggjort.

Hvis en sundhedsperson/virksomhed ikke ønsker, at alle oplysninger, f.eks. om adresse, skal fremgå af Behandlingsstedsregistret, kan man sende en ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed, registrering@sst.dk, om ikke at offentliggøre nærmere bestemte oplysningers samt begrundelsen for det.

For kommunerne

Hvordan skal kommunale behandlingssteder registreres?

Styrelsen har lavet en guide, der forklarer reglerne for registrering.