×

Når du får besøg af tilsynet

Opdateret 12. februar 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for sundhedsfagligt tilsyn med behandlingssteder: planlagte og reaktive. De gennemføres på basis af Sundhedeslovens § 213. De planlagte bliver varslet seks uger, før de skal finde sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.

Planlagte tilsyn

Styrelsen vil hvert år føre tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn.  Temaerne - som eksempelvis medicinering - udvælges på baggrund af en risikovurdering baseret på kvalitative input fra vores strategisk følgegruppe, vores erfaringer fra indberetninger, klagesager samt aggregerede data fra de utilsigtede hændelser.

Behandlingssteder udvælges aktuelt til tilsyn på baggrund af en stikprøve. Stikprøveudvælgelsen bidrager til, at styrelsen opnår et bredt kendskab til de behandlingsstedstyper, som vi har ansvaret for at føre tilsyn med. Styrelsen arbejder sideløbende på at etablere en model for en risikobaseret udvælgelse af behandlingssteder. 

Reaktive tilsyn

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed får direkte kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden, skal styrelsen reagere ved at undersøge forholdene og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre patientsikkerheden. Reaktive tilsyn kan f.eks. gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag eller lignende.