×

Gebyr

Opdateret 9. februar 2018

Det risikobaserede tilsyn med sundhedsområdet

Alle behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet med sundhedsloven, skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er indplaceret under samt behandlingsstedets årlige omsætning. Gebyrerne for 2018 er: 

Årlig omsætning

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Over 50.000 kr.

11.161 kr. 

7.444 kr.

4.090 kr.

2.303 kr.

1.973 kr.

25.001-50.000 kr.

5.580,50 kr.

3.722 kr.

2.045 kr.

1.151,50 kr.

986,50 kr. 

Under 25.000 kr. 

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

 

Behandlingssteder, der skal betale halvt gebyr

Registrerede behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.001 kr. og 50.000 kr. (i 2018 pris- og lønniveau) skal kun betale halvdelen af det gebyr, der er pålagt den kategori, det er registreret i. Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne stammer fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Behandlingssteder, der skal ikke betale gebyr

Følgende behandlingssteder skal registrere sig i Behandlingsstedsregistret, men er undtaget for at betale gebyr:
• Større midlertidige behandlingssteder på arrangementer som festivaller, spejderlejre, sportsbegivenheder, humanitære organisationer, sportsklubber m.v. med over 1.000 deltagere, hvor udelukkende frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig.
• Faste behandlingssteder (ikke midlertidige), hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

Du kan læse mere om reglerne for gebyrer på: regler og refusion af gebyrer

Det social- og plejefaglige tilsyn med ældreområdet

Plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, er ikke omfattet af et gebyr, da udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen er dækket af SATS-puljeaftalen for 2018-21.

Derimod skal plejeenheder, der også er omfattet af styrelsens tilsyn med sundhedsloven, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om reglerne for gebyret under ”Det risikobaserede tilsyn med sundhedsområdet”.

Lovgivning

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
(nr. 1405 af 1. december 2017)

Vejledningen om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
(nr. 10202 af 1. december 2017)

Et lovforslag med ændring af styrelsens regler for registrerings- og gebyrordning for behandlingssteder er sendt i høring. Se forslaget på Høringsportalen.