×

Det sundhedsfaglige tilsyn

Opdateret 7. maj 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det sundhedsfaglige tilsyn.

Tilsyn med behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. I 2018 fokuserer det sundhedsfaglige tilsyn på medicinering og overgange i patientforløb. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er praktiserende psykiatere, psykiatriske sygehuse, somatiske sygehuse, genoptræningscentre, hjemmesygeplejen, hjemmepleje, plejehjem og akutfunktioner, kliniske diætister, optikere, almen praksis, tandlæge- og tandplejerklinikker, bosteder og misbrugscentre. Læs mere om tilsyn med behandlingssteder.

Tilsyn med sundhedspersoner

Tilsynet omfatter også sundhedspersoner. På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager m.v., beslutter styrelsen, om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag. Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner.

Registrering

For blandt andet at sikre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har kendskab til alle behandlingssteder, skal alle offentlige og private behandlingssteder være registreret inden den 1. januar 2018. Yderligere skal visse private behandlingssteder registrere en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Endelig skal sundhedspersoner på private behandlingssteder registreres og godkendes til at måtte udføre kosmetisk behandling. Læs mere om registrering.

Læring

Læring er en integreret del af styrelsens tilsynsarbejde. Læringsaktiviteter kan foregå på mange niveauer, fx før, under og efter det enkelte tilsyn. Typisk tages der udgangspunkt i målepunkterne for det givne tilsyn. Læringsaktiviteterne kan finde sted som opsamling på en række gennemførte tilsyn eller forud for en tilsynsrække med henblik på at løfte patientsikkerheden i forhold til et risikoområde. Læs mere om læring.

Driftsherrernes ansvar

Det generelle ansvar for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet ligger hos driftsherrerne. Det er derfor regionerne, som har ansvaret for hospitalerne og kommunerne, der har ansvaret for bl.a. plejehjem og ejerne, der har ansvaret for privathospitaler, lægepraksisser, tandlægepraksisser m.fl.

Det er driftsherrernes ansvar at reagere, hvis der bliver udført arbejde til fare for patientsikkerheden, og det er ligeledes driftsherrernes ansvar at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de job, de bestrider.

Styrelsen for Patientsikkerhed har en tilsynsforpligtelse. I det sundhedsfaglige tilsyn lægges der vægt på, at de erfaringer, der gøres i forbindelse med tilsyn i så vid udstrækning som muligt deles med driftsherrerne til understøttelse af deres patientsikkerhedsarbejde.

Har du spørgsmål eller kommentarer til et tilsyn?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til den rådgivning, der udgår fra Styrelsen for Patientsikkerhed under et tilsyn, er du altid velkommen til at henvende dig. Det kan du gøre ved enten at kontakte det tilsynskontor i det geografiske område nær dig, eller til den enhedschef som har ansvaret for det organisatoriske tilsyn – for nuværende enhedschef Charlotte Hjort, Tilsyn og Rådgivning Nord.