×

75 års aldersgrænse for autoriseret sundhedspersonale

Opdateret 2. august 2017

I henhold til § 13 i Autorisationsloven (LBK nr 990 af 18. august 2017 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) bortfalder retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed ved det fyldte 75. år.

For læger, tandlæger og kiropraktorer medfører bestemmelsen, at den særlige tilladelse til selvstændigt virke bortfalder ved det fyldte 75. år.

Retten til at benytte professionsbetegnelsen (læge, tandlæge, osv.) bevares. Det samme gælder retten til at betegne sig som specialist, fx speciallæge eller specialtandlæge indenfor et bestemt speciale.

Læger og tandlæger vil efter det fyldte 75. år fortsat kunne udskrive recepter til sig selv og nærmeste pårørende, hvis det ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Hvem omfattes af ordningen

Alle autoriserede sundhedspersoner, der efter 1. januar 2007 er fyldt eller fylder 75 år omfattes af ordningen. Alle sundhedspersoner, der den 1. januar 2007 allerede var fyldt 75 år, er derimod ikke berørt af ovenstående, men kan fortsætte deres eventuelle selvstændige faglige virksomhed som hidtil.

Søg dispensation

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter ansøgning give tilladelse til, at en autoriseret sundhedsperson kan fortsætte sin selvstændige faglige virksomhed helt eller delvist efter det fyldte 75. år.

Ansøgningsskemaet indsendes tidligst ½ år og senest 3 måneder før ansøgerens 75 års fødselsdag, eller den dato ansøgeren påtænker at genoptage sin faglige virksomhed, til den regionale enhed for Tilsyn og Rådgivning, hvor ansøgeren herefter vil blive indkaldt til en samtale. Skulle der være anledning hertil, kan den pågældende enhed for Tilsyn og Rådgivning eventuelt anmode om en speciallægevurdering af ansøgeren.

Ved vurderingen af sådanne konkrete ansøgninger vil der blandt andet blive lagt vægt på ansøgerens helbredstilstand, faglige opdatering og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan blive tale om at give en tilladelse til selvstændig faglig virksomhed der afgrænses i tid eller til visse sundhedsydelser.

Helbredserklæring

Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges en højest 12 måneder gammel helbredserklæring. Erklæringen skal indeholde samme oplysninger som kørekortatttesterne.

Lægen, der udfærdiger erklæringen, skal være objektiv, hvilket vil sige, at hverken personlig vel- eller modvilje må få indflydelse på erklæringen.

  • En læge kan derfor ikke udfærdige lægeerklæringer til sig selv eller til nære familiemedlemmer og nære venner
  • Der kan derfor være situationer, hvor kolleger/samarbejdspartnere ikke må udstede erklæringer til hinanden

Det er op til Styrelsen for Patientsikkerhed ved enhederne for Tilsyn og Rådgivning at vurdere om formålet med erklæringen opfyldes, herunder om den læge, der har udstedt erklæringen lever op til habilitetskravene, både hvad angår faglighed og personlig habilitet.