×

Søg selvstændigt virke - Læge

Opdateret 14. august 2019

For at opnå tilladelse til selvstændigt virke skal du have gennemført en turnusuddannelse eller en klinisk basisuddannelse.

Ansøgning

For at søge tilladelse til selvstændigt virke skal du udfylde dette ansøgningsskema, indsende relevant dokumentation samt betale et gebyr på 1.206 DKK.

Du kan tidligst søge tilladelse til selvstændigt virke i den sidste måned af din turnusuddannelse/kliniske basisuddannelse.

Tilladelse til selvstændigt virke som læge dateres og udstedes, når uddannelseskravene, herunder det tidsmæssige krav, er opfyldt og den krævede dokumentation og det krævede gebyr for tilladelsen er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bemærk: Hvis elektronisk ansøgning, gebyr og relevant dokumentation ikke ses modtaget inden turnusuddannelsen/kliniske basisuddannelsens ophør vil det påvirke dateringen af tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Yderligere information findes i bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Forventet sagsbehandlingstid

Når gebyret er betalt, og al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed, er sagsbehandlingstiden op til 2 måneder.

Vi arbejder på højtryk for at behandle alle de ansøgninger vi modtager, og på nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 29 2019.

Dokumentationskrav KBU

Hvis du har gennemført en klinisk basisuddannelse, skal du for at søge tilladelse til selvstændigt virke indsende nedenstående dokumentation.

Hvis du er påbegyndt din KBU efter 1. august 2015, skal dokumentationen udfyldes og indsendes via logbog.net. Er din KBU påbegyndt før 1. august 2015, skal du indsende dokumentationen med posten med mindre din dokumentation er blevet overført til logbog.net. I givet fald skal dokumentationen sendes via logbog.net.

  • Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse
  • Attestationer for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer (Hvis attestationerne indsendes med posten, skal de være i original)
  • Udfyldt logbog (Hvis logbogen indsendes med posten, skal den være i original)
  • Kopi af ansættelseskontrakt for den kliniske basisuddannelse, herunder eventuelle ændringer i ansættelseskontrakt
  • Såfremt du har været ansat i almen praksis i din KBU, skal du huske at vedlægge en ansættelseskontrakt, hvoraf navnet på den tildelte praksis fremgår.
  • For ansættelser tiltrådt før august 2009 sendes ligeledes kopi af kursusbeviser for generelle kurser i kommunikation, pædagogik og akut behandling og transport

Dokumentationskrav turnus

Hvis du har gennemført en turnusuddannelse (ansættelser tiltrådt efter 1. juni 1998 og før 1. august 2008), skal du, for at søge tilladelse til selvstændigt virke, indsende følgende dokumentation.

  • Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse
  • Bilag CS i original
  • Kopi af ansættelseskontrakt for turnusforløbet, herunder eventuelle ændringer i ansættelseskontrakt. Såfremt du har været ansat i almen praksis, skal du huske at vedlægge en ansættelseskontrakt, hvoraf navnet på den tildelte praksis fremgår.
  • Kopi af kursusbevis for gennemførte obligatoriske kurser i Kommunikation I og II samt Pædagogik I/Læring

3. landslæger

Hvis du har gennemført et autorisationsforløb for læger uddannet uden for EU/EØS (3.landslæger), kan du læse nærmere om, hvordan du søger tilladelse til selvstændigt virke på siden for Tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Behandling af oplysninger

Alle oplysninger af betydning for behandling af ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke behandles elektronisk af Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder i nødvendigt omfang videregivet til sagkyndige rådgivere. Oplysning om navn, adresse, cpr.nr. statsborgerskab, sagsnummer, uddannelsesland og –institution, samt eksamens- og autorisationsdato registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister til brug for identifikation af sagen, sagsbehandlingen og statistiske opgaver.