×

Osteopat

Opdateret 3. juli 2018

I Danmark uddannes osteopater på flere forskellige uddannelsessteder, og nogle samarbejder med uddannelsesinstitutioner uden for Danmark, eksempelvis i England og Belgien. 

Der findes ikke en offentlig reguleret dansk uddannelse i osteopati, og dansk autorisation som osteopat kan udstedes til den, der har de minimumskompetencer som er beskrevet i bekendtgørelse om autorisation af osteopater.

Kompetencer der skal dokumenteres for at opnå autorisation

For at opnå autorisation som osteopat skal du:

 • have gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati svarende til professionsbachelorniveau eller
 • en uddannelse inden for osteopati, der er gennemført som overbygning på en anden sundhedsfaglig uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, eller en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse suppleret med videnskabsteori og  metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Uddannelsen skal have en varighed på 4200 timer inklusiv minimum 1000 timer superviseret klinisk undervisning og indeholde følgende faglige elementer:

 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Osteopatisk filosofi og principper 
 • Professionel kommunikation, informationsteknologi, sundhedsinformatik 
 • Movement Science/bevægevidenskab 
 • Osteopatisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 
 • Sygdomslære og differential diagnostik 
 • Anatomi inkl. neuroanatomi, embryologi og viscera 
 • Klinisk biomekanik, herunder posturologi 
 • Osteopatiske manipulative teknikker 
 • Sundhedsfremme og forebyggelse 
 • Smertevidenskab 
 • Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 
 • Humanfysiologi og ernæringslære 
 • Farmakologi 
 • Sundhedspsykologi 
 • Almen pædagogik og sundhedspædagogik
 • Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser 
 • Folkesundhed og socialmedicin 

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen og dokumentationskravene afhænger både af det land, du er statsborger i, og det land hvor du er uddannet som osteopat. Der er et gebyr på 5.691 DKK for udstedelse af autorisation. 

Du skal vælge nedenstående link ud fra dit uddannelsesland:

Dokumentation du skal indsende sammen med din ansøgning

Autorisation søges via ansøgningsskema og indsendelse af følgende dokumentation for uddannelse:

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante bekræftede sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Curriculum Vitae, hvor din uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 4. Eksamensbevis
 5. Detaljeret oversigt over uddannelsens indhold m.v. fra uddannelsesstedet, med oplysninger om:
  • Betingelser for optagelse
  • Grunduddannelsens normerede varighed
  • Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer/uger i hvert fag
  • Varighed og indhold af de enkelte kliniske undervisningsperioder
  • På hvilke afdelinger /institutioner klinisk undervisning (praktik) har fundet sted
 6. Erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed. Hvis erhvervet ikke er reguleret i dit land, skal der sendes en straffeattest direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive myndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Erklæringerne må ikke være mere end 3 måneder gamle, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed.
 7. Supplerende dokumentation
 8. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder vikarbureauer med flere, varetager din ansøgning

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke er autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. Du kan finde mere information om en "non-registration" på denne side

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men i stedet kopier, skal kopierne være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, ansatte i vikarbureauer, jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Hvis du sender originale dokumenter, skal der også vedlægges en kopi af hvert enkelt dokument. Kopisættet skal være identisk med de originale dokumenter og skal være i sort/hvid. De må kun bestå af A4-formater og skal være uden clips, charteks, mapper med videre. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter. Original dokumentation og bekræftede dokumenter vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Oversættelse af dokumentation

Dokumentation skal sendes på originalt sprog. Hvis din dokumentation ikke er blevet udstedt på engelsk, skal du vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af den vedlagte dokumentation.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 1. Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 2. En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores e-mails sommetider lander der). Herefter skal du forvente en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder, før Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af yderligere dokumentation.

Efter modtagelse af fyldestgørende dokumentation for uddannelse i korrekt format, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en individuel vurdering af dine kompetencer indenfor osteopati. Ansøgning om autorisation gives efter forskellige regelsæt, afhængig af hvilket statsborgerskab du har, og i hvilket land du har taget din uddannelse indenfor osteopati.

Der er et autorisationsgebyr på DKK 5.691 for udstedelsen af autorisation. 

Når Styrelsen for Patientsikkerhed har færdigbehandlet din ansøgning, og du findes kvalificeret til at modtage dansk autorisation, vil du modtage en e-mail, hvor oplysninger om din autorisation er vedhæftet. Hvis du ikke har betalt gebyr for autorisation, vil du blive bedt om det, før autorisation som osteopat kan udstedes.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din autorisation som osteopat, vil den fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan vi behandler dine oplysninger på vores side om databeskyttelse.

Overgangsordning for osteopater, der allerede udøver virksomhed som osteopat i Danmark 

I forbindelse med autorisationsordningen er der indført en 5 årig overgangsordning. Overgangsordningen gælder for osteopater, der autorisationsordningens ikrafttræden, den 1. juli 2018, udfører virksomhed som osteopat i Danmark. Du kan læse mere om overgangsordningen for osteopater her.

Det rådgivende forum for osteopater

Styrelsen for Patientsikkerhed nedsætter i forbindelse med autorisationsordningen for osteopater et rådgivende forum. Du kan læse mere om det rådgivende forum for osteopater her.