×

Telemedicin

5. marts 2009, Opdateret 20. februar 2014

Telemedicin betyder, at en sundhedsperson med brug af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager en specialist, som ikke er til stede dér, hvor patienten befinder sig, i diagnostik og behandling.

Det retlige grundlag for sundhedsfaglig virksomhed ved brug af telemedicin er særligt autorisationsloven, sundhedsloven (reglerne i afsnit III om patienters retsstilling), persondataloven og de administrative forskrifter, der er fastsat i medfør af disse love.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin.

Relevant lovgivning

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven)

Vejledninger

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin (2005)

Vejledning nr. 37 af 2. april 2001 til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 af lov om bekendtgørelse af sundhedsloven (Sundhedsloven)

Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning