×

Lovmateriale til behandling med kunstig befrugtning

14. april 2009, Opdateret 15. april 2009

Lov om kunstig befrugtning

I bekendtgørelse nr. 93 af 19. januar 2015 af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv. afgrænses kunstig befrugtning som forsøg på at etablere graviditet hos en kvinde på anden måde end ved samleje. Dette omfatter al lægelig behandling og diagnostik, som bygger på eller kombineres med udtagning af menneskelige æg og/eller instrumentelt assisteret befrugtning med sædceller, men ikke isoleret ovulationsfremmende behandling eller rekonstruktiv kirurgi for at fremme opnåelse af graviditet.

Loven bestemmer, hvem der må tilbydes behandling med kunstig befrugtning (krav om parforhold, aldersgrænse mv.). Loven bestemmer også, hvilke metoder der må anvendes ved behandlingen. Nye metoder inden for behandling og diagnostik må kun tages i rutinemæssig brug med Sundhedsministerens godkendelse. Loven fastsætter også krav til information og samtykke, der som hovedregel skal gives såvel skriftligt som mundtligt.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1724 af 21. december 2005 om kunstig befrugtning

I bekendtgørelse nr. 1724 om kunstig befrugtning fastsættes regler om lægers anmelde af nye metoder i behandling og diagnostik (godkendelsesordning) samt om opbevaring og donation af æg og sæd.

Sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse af 22. september 1997 vedrørende ny lov om kunstig befrugtning og nye krav for adgang til behandling

I cirkulære nr. 17277 vedrørende ny lov om kunstig befrugtning og nye krav for adgang til behandling vejledes om civilretlige virkninger (faderskab, moderskab) af kunstig befrugtning.

Styrelsen for Patientsikkerheds bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion

Bekendtgørelse nr. 1522 om indberetning af IVF-behandling mv. samt præimplantationsdiagnostik omtaler lægens indberetningspligt i relation til IVF-behandling, præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion (fosterreduktion), samt vedr. sædbankers virksomhed.

Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling


Vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 giver et samlet overblik over de krav, som kan afledes dels af lægelovens ansvarsbestemmelser, dels af befrugtningslovens særlige bestemmelser. Endvidere indeholder vejledningen henvisninger til det øvrige regelstof på området.

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 93 af 19. januar 2015 af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv.

Bekendtgørelse nr. 1724 af 21. december 2006 om kunstig befrugtning

Cirkulæreskrivelse nr. 17277 af 22. september 1997 vedrørende ny lov om kunstig befrugtning og nye krav for adgang til behandling

Bekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion

Vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling