Sundhedsberedskab

Del sidens indhold med andre

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning rådgiver lokale myndigheder om sundhedsmæssige, herunder hygiejniske og miljømæssige forhold. Enhederne for Tilsyn og Rådgivning varetager ligeledes opgaver i relation til forebyggelse og sundhedsfaglig rådgivning om smitsomme sygdomme. Ved beredskabshændelser rådgiver overlægen indsatsledelsen om de sundhedsmæssige konsekvenser telefonisk eller ved fremmøde. Enhederne for Tilsyn og Rådgivning vil ved behov være repræsenteret i de lokale beredskabsstabe (LBS). Endvidere kan enhederne for Tilsyn og Rådgivning inddrages i den lokale planlægning af sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet varetages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Døgnvagt  - kun for myndigheder

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning har en døgnbemandet beredskabsvagt, som bistår sundhedsvæsen, miljøinstitutioner, politi og andre myndigheder med sundhedsfaglig rådgivning i akutte beredskabssituationer.  Døgnvagten er kun for akutte henvendelser og udelukkende uden for enhedernes normale åbningstider.

Enhederne for Tilsyn og Rådgivnings opgaver omfatter bl.a.

  • retsmedicinske opgaver, herunder rådgivning af politiet ved efterforskning af dødfundne i henhold til sundhedslovens bestemmelser samt andre politimæssige opgaver, som kræver sundhedsfaglig vurdering.
  • rådgivning af sundhedspersoner vedrørende akutte sundhedsjuridiske problemstillinger, herunder patientrettigheder, og indberetning af retslægelige ligsyn.
  • rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med alvorlige smitsomme sygdomme som for eksempel meningokoksygdom (smitsom meningitis) samt importerede alvorlige smitsomme sygdomme (Ebola, MERS, SARS m.fl.)
  • rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med fødevarebårne sygdomme
  • rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med akutte drikkevandsforureninger
  • rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med akutte miljøforureninger i øvrigt (brand, kemikalieudslip etc.)
  • bistand til øvrige beredskabsmyndigheder ved større beredskabshændelser (brand, kemiske, biologiske samt nukleare og eksplosive hændelser)