Information om mulighed for påbud til enkeltpersoner (COVID-19)

Del sidens indhold med andre

Om at lade sig undersøge, indlægge, isolere mv., hvis nødvendigt for at begrænse smitte med COVID-19

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en række ændringer i epidemiloven, som betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde personer, som er konstateret smittet med COVID-19, eller som formodes at kunne være smittet med COVID-19, at lade sig:

  • undersøge, fx ved at lade sig teste for COVID-19
  • indlægge på et sygehus eller i en anden egnet facilitet
  • isolere i en egnet facilitet.

Påbud gives kun, hvis det er tvingende nødvendigt

Styrelsen giver kun påbud, hvis det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af COVID-19, og hvis mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige for at afbøde smitterisikoen.

I praksis kan påbud kun komme på tale i tilfælde, hvor personen:

  • er konstateret smittet med COVID-19 eller efter en lægelig vurdering formodes at være smittet
  • har en risikoadfærd, som viser, at personen ikke kan eller vil følge anvisninger, typisk på grund af psykisk sygdom eller kognitive funktionsnedsættelser
    og
  • færdes i et miljø, hvor vedkommende udsætter grupper, der er særligt sårbare i forhold til COVID-19, for smitte.

Styrelsen foretager i ethvert tilfælde en konkret og individuel vurdering af, om det er tvingende nødvendigt at give påbud.

Der vil aldrig kunne gives påbud, hvis personen er i stand til at følge henstillinger om f.eks. at holde sig hjemme i en periode. Det samme gælder, hvis f.eks. en smittet plejehjemsbeboer med demens kan skærmes fra andre beboere, og en fast vagt kan hjælpe beboeren til at holde den fornødne afstand. Påbud kan heller ikke anvendes i tilfælde, hvor en borgers risikoadfærd kan begrænses med socialpædagogiske midler.

Hvis et påbud ikke følges, kan Styrelsen for Patientsikkerhed om nødvendigt få politiets bistand til at gennemtvinge påbuddet.

Regelgrundlag

Reglerne om Styrelsen for Patientsikkerheds adgang til påbud er fastsat i bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2021 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af COVID-19.

 

Fakta

Styrelsen har i 14 tilfælde brugt muligheden for at udstede påbud. Der er i alle tilfælde tale om en afgørelse om, at borgeren skal lade sig isolere. I én af sagerne er der endvidere også udstedt påbud om testning.