Påbud ifm. COVID-19

Del sidens indhold med andre

Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, kan Styrelsen for Patientsikkerhed jf. epidemiloven udstede påbud om restriktioner eller forbud mod adgang til fx plejecentre, skoler og dagtilbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan jf. epidemiloven påbyde kommunen eller regionen at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af:

  • kommunale eller private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lign., der er beliggende i den pågældende kommune 
  • indendørs eller udendørs kommunale institutioner og faciliteter beliggende i den pågældende kommune
  • kommunale og private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner beliggende i den pågældende kommune.

Udstedelse af påbud

Et påbud kan målrettes enten til en enkelt institution eller udstedes generelt til en kommune eller region. Når styrelsen udsteder påbud, sker det altid på baggrund af en konkret, individuel og sundhedsfaglig vurdering. I vurderingen indgår blandt andet vaccinestatus på den enkelte institution, incidens samt eventuelle smitteudbrud. 

Påbuddet er midlertidigt og gives for en periode af højst 4 ugers varighed. Påbuddet rettes mod kommunen eller regionen, der har ansvaret for at implementere påbuddet.  

Fra 12. april 2021 er det kommunerne, der har ansvaret for at lukke dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Midlertidig lukning af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner sker på baggrund af en automatiseret model for lokale nedlukninger. Styrelsen har fortsat tæt dialog med kommunerne og er klar til at understøtte og rådgive kommunerne ved udbrud af COVID-19-smitte.

Påbud til enkeltpersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed kan jf. epidemiloven udstede påbud til enkeltpersoner. Styrelsen udsteder kun påbud, hvis det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af COVID-19, og hvis mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige for at afbøde smitterisikoen.