COVID-19: Lukninger og restriktioner

Del sidens indhold med andre

Lokale nedlukninger og restriktioner er et redskab til at bevare kontrollen over COVID-19-epidemien. Nedlukningerne kan ske på kommunalt niveau, på sogneniveau eller endda helt ned på institutionsniveau. De lokale nedlukninger af fx skoler og daginstitutioner udløses efter en automatisk model. Ud over de automatiske nedlukninger kan Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud til kommuner og regioner om at nedlukke eller indføre restriktioner på fx plejehjem, botilbud eller lignende, efter rådgivning fra Epidemikommissionen.

Automatisk model for nedlukning

Det er politisk besluttet, at der skal være en automatisk model for nedlukning. Nedlukningen på kommune- eller sogneniveau sker efter denne model, som er baseret på incidenstal. På kommuneniveau indgår antal smittede og positivprocenten. 

Påbud i forbindelse med smitteudbrud

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter epidemiloven give påbud om restriktioner eller nedlukninger på fx plejehjem, skoler eller dagtilbud, hvis vi ud fra en konkret, individuel sundhedsfaglig vurdering skønner det nødvendigt. Påbud rettet mod plejehjem, bosteder, sygehuse mm. forelægges Epidemikommissionen, der rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed, inden påbuddet udstedes. 

Påbuddet vil fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af:

  • kommunale eller private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lign., der er beliggende i den pågældende kommune
  • indendørs eller udendørs kommunale institutioner og faciliteter beliggende i den pågældende kommune
  • kommunale og private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner beliggende i den pågældende kommune
  • sygehuse og klinikker.

Hvem får påbud?

Påbuddet gives enten til

  • den enkelte institution
  • en kommune
  • en region.

Hvor længe gælder et påbud?

Et påbud er midlertidigt og gives for en periode på højst 4 uger. Påbuddet rettes mod den kommune eller den region, som har ansvar for at gennemføre det.

Påbud til enkeltpersoner

Epidemiloven giver også mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan give enkeltpersoner påbud. Vi udsteder kun påbud, hvis det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af COVID-19, og hvis mildere midler ikke er tilstrækkelige for at afbøde smitterisikoen.