Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp, 2009

Del sidens indhold med andre

- Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning 2009

Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst i bygninger kan give helbredsproblemer og bør derfor undgås eller minimeres. Viden om de konkrete sammenhænge er dog sparsom.

Der kan derfor ikke opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvornår ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst giver problemer. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særligt følsom gruppe eller ej.

Ofte er det imidlertid nødvendigt at træffe beslutninger om, hvor længe man kan opholde sig i bygninger med fugt og skimmelsvamp. Risikovurderingen vil typisk bygge på en kombination af vurdering af helbredsforhold, bygningsforhold og årsagssammenhæng.

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor med udgangspunkt i den eksisterende viden på området udarbejdet anbefalinger for den sundhedsfaglige rådgivning om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp. Anbefalingerne indeholder samtidig en kort beskrivelse af de forskellige aktørers roller på området. Anbefalingerne er overordnede, og der vil altid være behov for et konkret skøn i den enkelte sag.

Anbefalingerne fokuserer også på mulighederne for at forebygge fugt og skimmelsvampevækst - især ved at sørge for en god hygiejne i bygningen.

Målgruppen for anbefalingerne er primært sundhedspersoner, der har berøring med emnet. Anbefalingerne vil også kunne bruges af teknikere og offentlige myndigheder og andre, der behandler sager om fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs også

Socialministeriets vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvampe i boliger og opholdsrum

Velfærdsministeriet informationsmateriale om fugt og skimmelsvamp til lejere i almene boliger

Velfærdsministeriets informationsmateriale om fugt og skimmelsvamp til lejere i privat udlejningsbyggeri 

International publikation om emnet:
WHO Indoor air quality guidelines for dampness and mould, 2009

Anbefalinger

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp -
Anbefalinger for Sundhedsfaglig rådgivning 2009

Flowdiagram over samarbejdsrelationer + skema med anbefalinger