Kommunens beredskab

Del sidens indhold med andre

Det kommunale beredskab skal være klar til at håndtere udbrud af smitte med ny coronavirus i kommunen.

Gennemgå den lokale beredskabsplan og overvej, om den lokale beredskabsstab skal aktiveres

Først og fremmest skal den kommunale beredskabsplan gennemgås, så I er sikre på, at den er opdateret og alle ved, hvordan ansvarsforhold og kommunikationsveje skal være. Der skal være klare aftaler om, hvem der er kontaktpersoner til regionens præhospital og andre myndigheder – også efter normal arbejdstid, i weekender og på helligdage. Der skal også være en plan for, hvornår I igangsætter interne kriseledelsesmøder.

Overvej også, om den lokale beredskabsstab skal aktiveres. Den skal bl.a. sikre den nødvendige koordinering mellem kommunen, regionen, politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre myndigheder.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning i planlægning af sundhedsberedskabet

Den lokale hygiejneorganisation

Det anbefales, at alle kommuner har etableret en hygiejneorganisation, som kan rådgive bredt i kommunen om forebyggelse af smitte og håndtering af sygdom. Desuden kan hver enkelt institution udpege medarbejdere, der skal fungere som lokale hygiejneansvarlige eller hygiejnenøglepersoner, og som skal have et særligt ansvar for at holde sig opdateret om retningslinjer, instruere kolleger og fungere som kontaktled til hygiejneorganisationen. 

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Sikring af isolationsfaciliteter

Når en borger er konstateret smittet, er det afgørende, at vedkommende går i selvisolation og ikke bevæger sig uden for boligen eller matriklen, før der er gået 48 timer siden de sidste symptomer. Personer, som testes positive og altså er smittet med ny coronavirus, men slet ikke får symptomer, skal være i selvisolation i syv dage efter, at testen er taget.

Smittede borgere, der ikke har mulighed for at gå i selvisolation i eget hjem, skal tilbydes et sted at være af kommunen. Det er dog en forudsætning, at borgeren er selvhjulpen og kan klare sig selv under opholdet, dvs. hverken har så dårlig funktionsevne generelt eller er så syg, at der er et reelt plejebehov. Sørg derfor for, at der er isolationsfaciliteter klar til at tage imod borgere. Det kan være hoteller, vandrerhjem eller andre kommercielle overnatningsfaciliteter, som kan indrettes til at tage imod borgere, der skal i selvisolation. Kontakt evt. nabokommunerne for at koordinere på tværs, hvis en enkelt kommune pludselig får brug for at hjælpe mange borgere med selvisolation uden for hjemmet.

Sørg for, at det er let at finde kontaktinformation på kommunens hjemmeside for borgere, som har brug for at benytte isolationsfaciliteterne. Medarbejdere i kommunens telefonomstilling skal desuden være klædt godt på til at hjælpe borgere, som ringer til kommunen for at få hjælp til selvisolation.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer og informationsmateriale om selvisolation

Hjælp til benyttelse af isolationsfaciliteter

Borgere, som er testet positive for ny coronavirus, men ikke kan være i selvisolation i hjemmet, kan have brug for hjælp til at benytte sig af isolationsfaciliteter, som kommunen stiller til rådighed. Overvej, om der er borgere, som har brug for kommunens hjælp i den forbindelse. Tag også højde for, at sprogbarrierer kan gøre det vanskeligt for nogle borgere at være fuldt ud orienteret om muligheden for at benytte isolationsfaciliteterne. Vær særligt opmærksom på, om der i øvrigt er sociale forhold, som gør det vanskeligt for borgeren at benytte isolationsfaciliteterne.

Brug de eksisterende kontaktflader i de kommunale forebyggelsesindsatser i indsatsen over for borgere med behov for særlig hjælp. Det kan være fritidstilbud, skoler, sundhedspleje og kontaktpersoner, som har en relation til udsatte og sårbare borgere og familier.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer og informationsmateriale om selvisolation

Hjælp til indkøb, tøjvask m.m. ved selvisolation i hjemmet

Det er afgørende, at borgere, som er testet positive for ny coronavirus, går i selvisolation og ikke bevæger sig uden for boligen eller matriklen før, at der er gået 48 timer siden de sidste symptomer, eller 7 dage efter at testen blev taget, hvis borgeren ikke har symptomer. For nogle indebærer selvisolationen en række praktiske problemer med fx at købe ind, lufte hund og få vasket tøj. Det er langt fra alle, der har et netværk, som kan træde til. Derfor kan det gøre en stor forskel i forhold til begrænsning af smittespredning, at borgere kan få tilbudt hjælp til de daglige gøremål, så de ikke føler sig tvunget til at bryde selvisolationen. Overvej, hvilke muligheder der er i kommunen, og om I kan formidle kontakt til lokale initiativer, hvor borgerne kan søge støtte. I kan fx henvise til hjælpenetværket Røde Kors Parat.

Videregivelse af oplysninger om smittede

Videregivelse af helbredsmæssige oplysninger om en konkret person kræver som udgangspunkt et udtrykkeligt samtykke fra den smittede. Det betyder, at fx ledelsen på en skole eller et plejecenter ikke må videregive oplysninger om, hvem der er smittet, uden et udtrykkeligt samtykke fra den eller de smittede. Hvis det er børn, der er smittet, er det forældrene, der skal give samtykke til videregivelse af oplysninger.

Ved smittetilfælde på en skole, et plejecenter eller andre institutioner, er det under alle omstændigheder en god idé at informere generelt om, at der er konstateret tilfælde af smitte med ny coronavirus på stedet, så medarbejderne og de borgere, der har tilknytning til stedet, kan være ekstra opmærksomme på at begrænse smittespredning. Det er vigtigt, at medarbejdere informeres om tilfælde af smitte og føler sig trygge ved, at der bliver taget de nødvendige forholdsregler. Elever, beboere, forældre, pårørende og andre kan informeres via opslag på indgangsdøre eller gennem direkte beskeder. Hvis der ikke er givet samtykke til videregivelse af oplysninger om, hvem der konkret er smittet, må informationen ikke være så specifik, at det er muligt at identificere den eller de smittede.

Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer ved konkrete tilfælde af smitte, kan I kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.