Registrer virksomhedsansvarlig læge og tandlæge

Del sidens indhold med andre

Det overordnede ansvar for den samlede sundhedsfaglige virksomhed på en række private sygehuse og klinikker mv. skal lægges hos en bestemt person - den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge.

Formålet med virksomhedsansvarlige læger/tandlæger er at tilgodese patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde på private sygehuse, klinikker mv. Med etablering af en entydig sundhedsfaglig ledelse bliver det overordnede ansvar for patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde fastlagt. Dette overordnede ansvar supplerer, men tilsidesætter ikke, den enkelte sundhedspersons selvstændige ansvar for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Krav til den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge

Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge er forpligtet til at påse, at sygehuset, klinikken mv. udfører den sundhedsfaglige virksomhed i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed. Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal bl.a. kontrollere og til stadighed sørge for, at organisationen er indrettet og procedurerne er fastlagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Herved kommer der en skærpet opmærksomhed på de svagheder i virksomheden, som indebærer en risiko for utilsigtede hændelser i forbindelse med undersøgelse og behandling.

Endvidere skal den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge bistå Styrelsen for Patientsikkerhed i tilsynsarbejdet.

Hvis den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge fraskriver sig hvervet som virksomhedsansvarlig, skal lægen/tandlægen senest én uge efter sin fratræden som virksomhedsansvarlig skriftligt underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om ophøret og om årsagen til det.

Hvilke sygehuse, private klinikker mv., skal have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge?

Læge

Følgende behandlingssteder skal ikke have en virksomhedsansvarlig læge:

  • Private sygehuse, klinikker m.v., hvor der alene er en enkelt læge, som udfører den lægelige patientbehandling.
  • Private sygehuse, klinikker m.v., hvor alle læger virker helt eller delvist efter overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
  • Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice, rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS, DIGNITY-Dansk Institut Mod Tortur og RCT-Jylland, Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosehospitalet Haslev, Sclerosehospitalet Ry, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Sano Middelfart, Sano Aarhus, Sano Skælskør, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Vejlefjord Rehabilitering og Center for Hjerneskade.
  • Offentligt ejede og drevne sygehuse, klinikker mv.

Øvrige private sygehuse, klinikker mv. med flere læger skal have en virksomhedsansvarlig læge. Det drejer sig om private sygehuse, klinikker mv., hvor en eller flere læger ikke virker efter overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn – altså ikke har offentlige patienter men kun privatpatienter – på sygehuset, klinikken mv. Hvis flere læger, som hver især ejer deres egen klinik, og hver især har eget ydernummer, har en fælles organisering, hvor de deler klinikpersonale eller journalsystem, skal de udpege én virksomhedsansvarlig læge. Hvis flere læger har til huse på samme adresse, men arbejder alene uden nogen fælles organisering af virksomheden, skal de ikke udpege en virksomhedsansvarlig læge.

Tandlæge

Følgende klinikker skal ikke have en virksomhedsansvarlig tandlæge:

  • Private klinikker m.v., hvor der alene er en enkelt tandlæge, som udfører den tandlægelige patientbehandling.
  • Private klinikker, hvor flere tandlæger har til huse på samme adresse, men arbejder alene uden nogen fælles organisering af virksomheden, som f.eks. fælles journalsystem og eller personale.
  • Offentligt ejede og drevne klinikker mv.

Følgende klinikker skal have en virksomhedsansvarlig tandlæge:

  • Øvrige private (ikke-offentlige) klinikker med flere tandlæger skal have en virksomhedsansvarlig tandlæge.
  • Private klinikker, hvor flere tandlæger, som hver især ejer deres egen klinikandel, og hver især har eget ydernummer, har en fælles organisering, hvor de deler klinikpersonale eller journalsystem.

De skal i fællesskab udpege en virksomhedsansvarlig tandlæge.

Hvem kan blive virksomhedsansvarlig læge/tandlæge?

Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal arbejdsmæssigt have en sådan tilknytning til sygehuset, klinikken mv., at lægen/tandlægen som virksomhedsansvarlig kan påse, at den sundhedsfaglige virksomhed bliver udført som beskrevet ovenfor. Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal have tilladelse til selvstændigt virke og en relevant uddannelse i forhold til sygehusets, klinikkens mv. virksomhedsområde. F.eks. skal den virksomhedsansvarlige tandlæge være specialtandlæge i ortodonti,  på en tandlægeklinik, hvor der primært foretages tandregulering. Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge må ikke være underlagt en tilsynssanktion fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Registrering af den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge

Ejeren af sygehuset, klinikken mv. skal udpege den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge og meddele det til Styrelsen for Patientsikkerhed. Er der flere ejere, er det ejerne i forening, der skal gøre det. Ejes behandlingsstedet af et selskab, er det selskabets ledelse, der skal udpege den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge. Anmeldelsen af den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal ske ved registrering i  Behandlingsstedsregisteret.

Sker der ændringer i de forhold, som tidligere er anmeldt til styrelsen eller registreret i Behandlingsstedsregisteret, skal dette anmeldes til styrelsen - fx hvis den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge bliver udskiftet. Ændringerne skal anmeldes inden for 4 uger, efter de har fundet sted.

Anmeldelse af en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge sker via Behandlingsstedsregisteret. Det samme gør anmeldelse af ændringer af tidligere anmeldte eller registrerede forhold vedrørende behandlingsstedet.

Bemærk!

Hvis sygehuset, klinikken m.v. har registreret sig som behandlingssted i Behandlingsstedsregisteret, skal behandlingsstedet også registrere ændringer vedr. virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge her. Du gør det ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og opdatere oplysningerne om den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge på behandlingsstedet.

Log på selvbetjeningsløsningen og ret data