Behandlingssteder med lav årlig omsætning

Del sidens indhold med andre

Hvis du forventer, at behandlingsstedets omsætning ligger under grænsen for gebyropkrævning, skal det ikke registreres som behandlingssted, men du skal underrette om behandlingsstedet.

Omsætning

Hvis behandlingsstedet har en forventet omsætning, som ligger under omsætningsgrænsen, skal det ikke registreres som behandlingssted, men styrelsen skal underrettes om behandlingsstedet. Da behandlingsstedet skal registreres, inden behandlingen påbegyndes, er omsætning ikke nødvendigvis kendt ved registrering. Hvis du har underrettet om et behandlingssted, som du forventede lå under omsætningsgrænserne, og du bliver opmærksom på, at omsætningen kommer til at overstige grænsen, skal du snarest muligt registrere behandlingsstedet. 

Se omsætningsgrænser og gebyrer

Med omsætning forstås hele behandlingsstedets nettoomsætning, uanset om denne kommer fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Omsætningen opgøres som nettoomsætningen, der efter årsregnskabsloven (jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven) er et udtryk for virksomhedens samlede salg eksklusiv moms, afgift og skat. Nettoomsætning defineres i Årsregnskabsloven som:

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet."

Da offentlige behandlingssteder typisk ikke har en omsætning, vil reglen om undtagelse fra registrering og gebyr ved en lav årlig omsætning i praksis ikke kunne anvendes på offentlige behandlingssteder.

Omsætningsbeløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

Ved underretning om en virksomhed med lav omsætning skal vi have oplysninger om:

  • Virksomhedens eventuelle CVR-nummer
  • Autorisations-id på behandlingsstedets sundhedspersoner
  • Behandlingsstedets kontaktoplysninger

Underret om behandlingssted med lav årlig omsætning

Med omsætning forstås hele behandlingsstedets omsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.
Behandlingsstedets CVR-nummer
Har din virksomhed ikke et CVR-nummer, skal du blot udfylde autorisations-ID under Sundhedspersoners autorisations-ID.
Sundhedspersonernes autorisationsID
Her skal du angive autorisations-ID’et på behandlingsstedets sundhedspersoner. Hvis der er flere sundhedspersoner tilknyttet behandlingsstedet, skal du også angive disses autorisations-ID. Hvis ikke du kan huske dit eller øvrige personers autorisationsID kan du slå det op i Det offentlige autorisationsregister
Behandlingsstedets kontaktoplysninger
Angiv det telefonnummer, som skal bruges til at komme i kontakt med behandlingsstedet. Nummeret offentliggøres ikke.
E-mail bruges til at sende en kvittering på, at underretningen er gennemført og til eventuel kontakt til dig i forbindelse med sagsbehandling. E-mailen offentliggøres ikke.

Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger. Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder i vores data- og privatlivspolitik