Behandlingssteder med årlig omsætning på under 25.883 kr.

Del sidens indhold med andre

Hvis behandlingsstedet har en forventet omsætning på under 25.883 kr. (i 2020 pris- og lønniveau), skal det ikke registreres som behandlingssted, men styrelsen skal underrettes om behandlingsstedet. Da behandlingsstedet skal registreres, inden behandlingen påbegyndes, er omsætning ikke nødvendigvis kendt ved registrering. Hvis du har underrettet om et behandlingssted, som du forventede havde en omsætning under 25.883 kr., og du bliver opmærksom på, at omsætningen kommer til at overstige 25.883 kr., skal du snarest muligt registrere behandlingsstedet.

Omsætning

Med omsætning forstås hele behandlingsstedets nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Omsætningen opgøres som nettoomsætningen, der efter årsregnskabsloven (jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven) er et udtryk for virksomhedens samlede salg eksklusiv moms, afgift og skat. Nettoomsætning defineres i Årsregnskabsloven som:

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet."

Da offentlige behandlingssteder typisk ikke har en omsætning, vil reglen om undtagelse fra registrering og gebyr ved en årlig omsætning på højst 25.883 kr. om året i praksis ikke kunne finde anvendelse på offentlige behandlingssteder.

Omsætningsbeløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

Ved underretning om en virksomhed med omsætning under 25.883 kr. skal styrelsen have oplysninger om:

  • Virksomhedens eventuelle CVR-nummer
  • Autorisations-id på behandlingsstedets sundhedspersoner
  • Behandlingsstedets kontaktoplysninger

Du skal bruge denne blanket til at underrette om dit behandlingssted, hvis behandlingsstedet har en årlig nettoomsætning på under 25.883 kr. (i 2020 løn- og prisniveau).

Med omsætning forstås hele behandlingsstedets omsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.
Behandlingsstedets CVR-nummer
Har din virksomhed ikke et CVR-nummer, skal du blot udfylde autorisations-ID under Sundhedspersoners autorisations-ID.
Sundhedspersonernes autorisationsID
Her skal du angive autorisations-ID’et på behandlingsstedets sundhedspersoner. Hvis der er flere sundhedspersoner tilknyttet behandlingsstedet, skal du også angive disses autorisations-ID. Hvis ikke du kan huske dit eller øvrige personers autorisationsID kan du slå det op i Det offentlige autorisationsregister
Behandlingsstedets kontaktoplysninger
Angiv det telefonnummer, som skal bruges til at komme i kontakt med behandlingsstedet. Nummeret offentliggøres ikke.
E-mail bruges til at sende en kvittering på, at underretningen er gennemført og til eventuel kontakt til dig i forbindelse med sagsbehandling. E-mailen offentliggøres ikke.
Har du registreret et behandlingssted? - Undgå eller få tilbageført gebyret

Hvis du inden den 1. juli 2018 har registreret et behandlingssted, der ikke er omfattet af registreringspligten efter de nye regler, skal behandlingsstedet slettes i Behandlingsstedsregistret.

Hvis du oplyser referenceID for behandlingsstedet og bekræfter, at det registrerede behandlingssted i hele registreringsperioden har været omfattet af de nye undtagelser, vil styrelsen sørge for at slette registreringen.

Har dit behandlingssted ikke været omfattet af de nye regler i hele perioden, skal du tage kontakt til styrelsen på registrering@stps.dk for nærmere vejledning.

Når behandlingsstedet er slettet, vil du ikke blive opkrævet gebyr fremadrettet og styrelsen vil tilbageføre eventuelt betalt gebyr.

Du skal oplyse det referencenummer, du fik i forbindelse med registreringen, for vi kan slette den i behandlingsstedsregisteret. Du finder referencenummeret i den kvittering, du modtog, da du foretog registreringen.
Indtast dit registreringsnummer til tilbageførsel af gebyr
Indtast dit kontonummer