Underret om sundhedsfaglig virksomhed

Del sidens indhold med andre

Behandlingssteder, som er undtaget fra registreringspligt, skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om deres virksomhed. En underretning gælder som udgangspunkt indtil, styrelsen bliver orienteret om, at der ikke længere udføres behandling på behandlingsstedet, eller at der sker ændringer, der indebærer, at behandlingsstedet bliver registreringspligtigt.

Hvilke behandlingssteder er undtaget registreringspligten?

Følgende behandlingssteder er undtaget registreringspligten:

  • Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende yder frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer, sportsklubber m.v.
  • Mindre midlertidige behandlingssteder, f.eks. på festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
  • Behandlingssteder, der har en lav årlig omsætning. Niveauet reguleres hvert år. Med omsætning forstås hele behandlingsstedets omsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter. Se omsætningsgrænserne og gebyrerne.
  • Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, når interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Undtagelserne fra registreringspligt gælder ikke for virksomheder, som udfører operative indgreb, medmindre der er tale om mindre indgreb som vaccinationer, blodsukkermålinger, syning af rifter og lignende.

Nye behandlingssteder skal underrette om virksomheden, inden behandlingen påbegyndes.  

Behandlingssteder, der er undtaget registreringspligt, men som skal foretage underretning, fremgår nedenfor.

Har du allerede registreret et behandlingssted, som ikke længere er omfattet af registreringspligt?

Hvis du allerede har registreret et behandlingssted i Behandlingsstedsregistret, som ikke længere er omfattet af registreringspligtigt, skal registreringen slettes i Behandlingsstedsregistret. Det kan du gøre i forbindelse med underretningen om virksomheden.

Det er behandlingsstedskategorien, som bestemmer gebyrets størrelse. I enkelte tilfælde er behandlingsstedet dog helt eller delvist undtaget fra det årlige gebyr.

Der ses i denne sammenhæng på behandlingsstedets årlige omsætning. Omsætningsgrænsen reguleres én gang årligt