Ansøgning om godkendelse til at registrere alternative behandlere

Del sidens indhold med andre

Ved ansøgning om godkendelse til at registrere alternative behandlere skal en forening oplyse om og vedlægge følgende, jf. § 11 i Styrelsen for Patientsikkerheds bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

  1. Kopi af vedtægterne, incl. bestemmelser om klageorganet, jf. bekendtgørelsens § 8 og 9 
  2. Kopi af reglerne for god klinisk praksis, jf. bekendtgørelsens § 5 
  3. Oplysning om medlemsantal, jf. bekendtgørelsens § 4, incl. oplysning om medlemskategori (for eksempel uddannelsessøgende eller passivt medlem). 
    Såfremt ikke alle foreningens medlemmer benytter samme behandlingsform, angives medlemsantallet for hver behandlingsform. Endvidere oplyses hvor mange af foreningens medlemmer, der forventes at ansøge om registrering efter denne ordning (RAB), og som opfylder uddannelseskravene i bekendtgørelsens § 10, incl. oplysning om behandlingsform,
  4. Underskrevne referater fra de ordinære og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, der er afholdt inden for de seneste 2 år forud for ansøgningens indsendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, dog minimum de seneste 2 ordinære generalforsamlinger
  5. Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens beretning og revideret regnskab fremlagt ved de i pkt. 4. nævnte generalforsamlinger
  6. Oplysning om, hvorledes foreningen vil sikre offentligheden oplysninger om hvilke af foreningens medlemmer, som foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), proceduren for registrering, foreningens regelsæt for god klinisk praksis, de uddannelseskrav der stilles til de af foreningens medlemmer, som foreningen registrerer, og om klageadgangen til foreningens klageorgan, jf. bekendtgørelsens §19
  7. Gebyr for vejledning og vurdering af ansøgningen kr. 6.798, jf. bekendtgørelsens § 11. Et yderligere gebyr på kr. 12.841 skal indbetales, hvis foreningen kan godkendes. Foreningen sættes på Styrelsen for Patientsikkerheds liste over godkendte foreninger på styrelsens hjemmeside, når godkendelsesgebyret er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Herefter skal der årligt betales et gebyr på kr. 6.421 for at opretholde godkendelsen (alle beløb er angivet pr. 1. oktober 2020). Herefter skal der årligt betales et gebyr på kr. 6.421 for at opretholde godkendelsen (alle beløb er angivet pr. 1. oktober 2020).

Styrelsen for Patientsikkerhed vil, såfremt styrelsen finder det relevant for vurderingen af en ansøgning, efterfølgende udbede sig supplerende oplysninger eller materiale.