Registreringsordning for alternative behandlere

Del sidens indhold med andre

Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Reglerne vedrørende registreringsordning for alternative behandlere fremgår nederst på siden.

Omfattede behandlertyper

Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, som for eksempel akupunktører og zoneterapeuter.

Ved sundhedsmæssig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, behandling og forebyggelse af sygdom over for den enkelte bruger. Ordningen omfatter ikke virksomhed, der vedrører livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation med videre.

Det vil bero på en konkret vurdering, om en forening, der ansøger om Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere efter denne ordning, repræsenterer alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed, eller om medlemmernes virksomhed falder uden for ordningen.

Omfattede foreningstyper

Som udgangspunkt omfatter ordningen kun foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for et enkelt fagområde (behandlingsform).

Efter en konkret vurdering vil Styrelsen for Patientsikkerhed dog kunne udstrække ordningen til også at omfatte foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for forskellige alternative fagområder (behandlingsformer). Dette forudsætter bl.a., at foreningen overfor Styrelsen for Patientsikkerhed sandsynliggør, at foreningen er i stand til at håndtere kravene i relation til de fagområder, der omfattes af godkendelsen, og at grupperne hver især er på 20 registreringsberettigede medlemmer.

Betydning for brugerne

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som foreningen stiller til de registrerede medlemmer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder samt på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til foreningernes klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Frivillig registreringspligt

Registreringsordningen er frivillig, og alternative behandlere der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen, kan fortsat udøve alternativ behandling inden for lovgivningens rammer.

Titelbeskyttelse

Registrering medfører alene at alternative behandlere, som ønsker det, og som opfylder kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Ordningens sammensætning

Foreningerne

Ordningen er brancheadministreret, hvilket betyder, at det er de foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed hertil, der forestår registreringen af alternative behandlere, der opfylder kravene, og ønsker registrering. Det er endvidere foreningerne, der sørger for, at behandlere afregistreres, hvis registreringsbetingelserne ikke længere er opfyldt.

Foreningerne offentliggør information om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav, foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerheds rolle er udelukkende at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen, og at gribe ind hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggører på sin hjemmeside information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter eller de behandlere, som foreningerne registrerer.

Der er således ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.

Godkendelse af foreninger

Foreninger, der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvilke foreninger der er godkendt, og hvilke fagområder (behandlingsformer) deres godkendelser omfatter.

En godkendelse indebærer, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af skriftligt materiale indsendt af foreningen har fundet, at foreningen opfylder kravene i bekendtgørelsens kapitel 2, se herom nedenfor.

Gebyrer

Foreningerne skal betale følgende gebyrer til Styrelsen for Patientsikkerhed:

  1. 6.611 kr. for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere 
  2. 12.489 kr. for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere 
  3. et årligt gebyr på 6.245 kr. for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere.