Pulje til forskning i alternativ/komplementær behandling

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer hermed relevante interessenter til at søge om støtte til forskningsprojekter med fokus på alternative og komplementære behandlingsindsatser. Puljestørrelse 2,5 mio. kr. Ansøgningsfrist 1. oktober 2021.

Ansøgerkreds

Midler kan ansøges af interessenter, herunder patientforeninger, brancheforeninger for alternative/komplementære behandlere eller det etablerede sundhedsvæsen, som indgår partnerskab med en forskningsinstitution (f.eks. sektorforskningsinstitution, universitet og lignende). 

Kan også søges af forskningsinstitutioner alene. 

Midlerne kan ikke søges af enkeltpersoner.

Ansøgningens udformning og omfang

Ansøgningen skal indeholde fulde navn og kontaktoplysninger på ansøger, skal udføres på dansk og indsendes i PDF format. Ansøgningen må maksimalt fylde 10 A4-sider med tilhørende 5 siders bilag (størrelse 11, skrifttype Times New Roman). Ansøgningerne skal desuden indeholde en uddybende projektbeskrivelse.

Ansøgningen skal tydeligt adressere hvert af de 5 vurderingskriterier: 

1. Formål

En kort redegørelse for projektets formål samt de forskningsspørgsmål, der søges løst, herunder relevansen i forhold til puljens overordnede formål, som er at styrke forskningen i alternativ behandling. 

2. Metode

En detaljeret beskrivelse af, hvilke metoder der forventes brugt, herunder type af studie samt en kritisk vurdering af styrker og svagheder i projektet, og den metode der anvendes. Det ønskes uddybet, hvilke tilladelser der er nødvendige for at kunne gennemføre studiet/projektet, en vurdering af patientsikkerheden samt eventuelle etiske eller moralske problemstillinger i forbindelse med projektet. 

3. Effekt

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de forventede overordnede og specifikke resultater, hvordan forskningen eller undersøgelsen vil kunne gavne patienter/borgere, og hvordan resultaterne forventes formidlet, herunder hvilke tidsskrifter/medier der forventes publiceret i. 

4. Projektgruppens kompetencer og kvaliteten af partnerskab

Ansøgning skal foruden projektbeskrivelsen indeholde en beskrivelse af, hvem der er deltagere i partnerskabet, hvad baggrunden er herfor, hvor relationen imellem det etablerede sundhedssystem og alternative/komplementære behandlere tydeliggøres, samt hvilken rolle de hver især har i projektet.

Der skal vedlægges samarbejdsaftaler, hvor de enkelte deltageres rolle og opgave er præciseret.
Herunder hvilken institution der er juridisk ansvarlig for projektet. Der skal ligeledes vedhæftes et kort relevant CV for hver projektdeltager.

5. Projektets organisering, plan og effektivitet

Der ønskes en tydelig tidsplan for projektet opdelt i arbejdspakker, bemanding og ressourcer med tilhørende budget (vedlagte budgetskema skal benyttes).

Projektlederne er forpligtet til at afrapportere til Styrelsen for Patientsikkerhed ved udbetaling af tilskud, midtvejs i projektet og ved projektafslutning. Afrapportering skal indeholde en beskrivelse af hhv. forskningsprojektets målopfyldelse og resultater, om tidsplanen overholdes og en begrundelse for eventuelle ændringer. Ved projektets afslutning skal der ligeledes redegøres for projektets aktiviteter og samlede resultater.

Der kan søges om hel eller delvis finansiering af projektet, dog kan der ikke søges støtte til ordninger, aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift eller til køb af it-udstyr, maskiner eller apparatur.

Såfremt der er ansøgt eller modtaget midler fra anden side til projektet, skal det fremgå af ansøgningen.

Det vægtes positivt, hvis ansøger(e) bidrager med egenfinansiering af dele af projektet, men det er ikke en forudsætning for at modtage støtte.

Tidsplan og ansøgning

Projekterne skal være påbegyndt inden d. 1. juli 2022 og planlagt afsluttet inden d. 1. august 2025. 

Procedurer ved behandling af projektansøgninger

Styrelsen for Patientsikkerhed sender efter ansøgningsfrist indkomne projektansøgninger til Innovationsfonden. Innovationsfonden foretager initialt en forskningsfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger. 

De projektansøgninger, som Innovationsfonden finder støtteværdige, vil bliver forelagt et udvalg under Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling.

Medlemmer af udvalgene har mulighed for at komme med kommentarer forud for, at Styrelsen for Patientsikkerhed træffer endelig beslutning om indstilling. Forud for den endelige afgørelse om forskningsmidlernes fordeling bliver indstillingen sendt i høring i Sundhedsministeriet.

Tilsagn om bevilling eller afslag meddeles ansøger pr. mail i december 2021, og det offentliggøres som nyhed på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

Mulighed for forskningsfaglig rådgivning til potentielle ansøgere

Forud for ansøgningsfristen er det muligt for potentielle ansøgere at søge forskningsfaglig rådgivning hos Hanne Bess Boelsbjerg, som er post. doc. ved Interacting Mind Centre, Aarhus Universitet. Hanne Bess Boelsbjerg kan kontaktes i perioden 9. august - 10. september 2021 pr. mail (bess@clin.au.dk), hvor der kan aftales tid til rådgivning af den enkelte ansøger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil til Styrelsen for Patientsikkerhed pr. mail til trost@stps.dk med følgende i emnefeltet: "Pulje vedr. forskning i alternativ/komplementær behandling". 

Ansøgningen skal være modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed senest fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00

Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til specialkonsulent Mette Braad Sander (mbrs@stps.dk). Eventuelle økonomiske og administrative spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Kasper Dahl (kda@sum.dk).

Begge afholder ferie fra og med 12. juli til og med 30. juli 2021. 

Baggrund 

I finansloven for 2018 var der afsat en pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, med henblik på at styrke forskningen i alternativ behandling. Primo 2019 udmøntede Styrelsen for Patientsikkerhed knap 2.5 mio. kr. til to projekter. 

Styrelsen har endvidere fået knap 1 mio. kr. retur, som var tilovers fra forskningsprojekter i alternativ behandling, der i sin tid fik midler fra puljen, som var afsat i finansloven 2016. 

Der er således tilsammen 2,5 mio. kr. tilbage, som ønskes genudmøntet til forskningsindsatser eller ph.d.-projekter, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser.