Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet

Del sidens indhold med andre

Det er Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdets (DRUM) opgave at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om problemstillinger på medicinområdet, herunder at

 • udarbejde og vedligeholde en national liste over risikosituationslægemidler
 • fremkomme med forslag til tiltag, der kan forbedre patienters sikkerhed i forhold til lægemiddelanvendelse
 • rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om potentielle risikofaktorer vedrørende lægemiddelanvendelse.

Udvalget er sammensat af et bredt udsnit af repræsentanter, der har en klinisk-farmakologisk viden om lægemidler, praktisk erfaring med medicinering og viden om medicineringsfejl.

Risikosituationslægemidler

For at understøtte sundhedsvæsenets arbejde med at sikre korrekt medicinhåndtering gennemgår vi alle medicinrelaterede utilsigtede hændelser, der er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og klassificeret med alvorlighedsscoren moderat, alvorlig eller dødelig. Formålet er at identificere lægemidler, der udgør en særlig risiko for patienterne hvilket sker i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.

For at et lægemiddel udgør en særlig risiko for patienten har Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet valgt, at følgende kriterier skal gælde for den hændelse, lægemidlet har været involveret i:

 • Det skal være en alvorlig forebyggelig hændelse.
 • Det skal være en faktuel hændelse – det vil sige, at nær-ved-hændelser ikke inkluderes.
 • Hændelsen skal give læring, og der skal være en sandsynlighed for, at det kan ske igen.
 • Behandling trods kontraindikation/forsigtighedsregler/interaktion inkluderes, når udvalget finder det relevant (konsensus-proces).

Alvorlige hændelser med lægemidler, som kan forebygges, er defineret som utilsigtede hændelser, der har medført mindst et af følgende:

 • indlæggelse
 • forlænget indlæggelse
 • behov for akut livreddende behandling
 • varige mén
 • død.

Sammensætningen af DRUM

Organisation Deltager
Amgros Charlotte Meinicke, Farmaceut
Apotekerforeningen

Rikke Lundal Nielsen, Farmaceut

Danske Regioner Birgitte Klindt Poulsen, Overlæge - Region Nordjylland, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Formand for Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet
Danske Regioner Else Marie Damsgaard, Geriater - Region Midtjylland,
Berit Fabricius Petersen, Kvalitets- og udviklingssygeplejerske – Region Syddanmark, sengeafsnit for Mave-tarmsygdomme, Aabenraa Sygehus,
Klinikchef, Henrik Røgind, Region Hovedstaden Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet 
Dansk Lægemiddel Information A/S Christianna Marinakis, Informationsfarmaceut
Dansk Selskab for Almen Medicin Janne Unkerskov,  Praktiserende læge og Medicinkonsulent KAP-H, Region Hovedstaden
Giftlinjen Kim Dalhoff, Overlæge, ekstern klinisk lektor Bispebjerg Hospital
Københavns Universitet Kim Dalhoff, Ekstern klinisk lektor, overlæge Institut for Diagnostiske Fag
Syddansk Universitet Daniel Pilsgaard Henriksen, Læge ph.d. Lungemedicinsk afdeling, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital
Kommunernes Landsforening Jeanette Hjermind, sygeplejerske, cand.cur. Plejecenterleder for Sophienborg plejecenter
Lægemiddel-industriforeningen Mikkel Møller Rasmussen, Konsulent, Lif
Styrelsen for Patientsikkerhed Pia Knudsen, Farmaceut ph.d., Koordinator og kontaktperson for Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet, Vidensformidling og Læring,
Lena Graversen, Overlæge, Chef for Vidensformidling og Læring,
Helle Lerche Nordlund, Oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning Øst
Pharmakon Rikke Nørgaard Hansen, Farmaceut, Afdelingen for forskning og udvikling
Lægemiddelstyrelsen Lone Stengelshøj Olsen, Farmaceut/humanbiolog, Sektionsleder i Laboratoriet og Inspektion,
Tanja Erichsen, Sektionsleder i Lægemiddelovervågning DK
Aarhus Universitet Lars Peter Nielsen, Afdelingsleder, lektor, overlæge Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Sundhedsdatastyrelsen Åse Grønborg Sørensen, Klinisk koordinator, Sundhedsdatastyrelsen, Udvikling, Strategi og Arkitektur (FMK)
Sundhedsstyrelsen Søren Troels Christensen, Farmaceut, ph.d., Akademisk Medarbejder, Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddannelse og Beredskab, Indsatser for Rationel Farmakoterapi