Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet

Del sidens indhold med andre

Det er Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdets (DRUM) opgave at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om problemstillinger på medicinområdet, herunder at

 • udarbejde og vedligeholde en national liste over risikosituationslægemidler
 • fremkomme med forslag til tiltag, der kan forbedre patienters sikkerhed i forhold til lægemiddelanvendelse
 • rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om potentielle risikofaktorer vedrørende lægemiddelanvendelse.

Udvalget er sammensat af et bredt udsnit af repræsentanter, der har en klinisk-farmakologisk viden om lægemidler, praktisk erfaring med medicinering og viden om medicineringsfejl.

Risikosituationslægemidler

For at understøtte sundhedsvæsenets arbejde med at sikre korrekt medicinhåndtering gennemgår vi alle medicinrelaterede utilsigtede hændelser, der er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og klassificeret med alvorlighedsscoren moderat, alvorlig eller dødelig. Formålet er at identificere lægemidler, der udgør en særlig risiko for patienterne hvilket sker i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.

For at et lægemiddel udgør en særlig risiko for patienten har Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet valgt, at følgende kriterier skal gælde for den hændelse, lægemidlet har været involveret i:

 • Det skal være en alvorlig forebyggelig hændelse.
 • Det skal være en faktuel hændelse – det vil sige, at nær-ved-hændelser ikke inkluderes.
 • Hændelsen skal give læring, og der skal være en sandsynlighed for, at det kan ske igen.
 • Behandling trods kontraindikation/forsigtighedsregler/interaktion inkluderes, når udvalget finder det relevant (konsensus-proces).

Alvorlige hændelser med lægemidler, som kan forebygges, er defineret som utilsigtede hændelser, der har medført mind

st et af følgende:

 • indlæggelse
 • forlænget indlæggelse
 • behov for akut livreddende behandling
 • varige mén
 • død.

 

Sammensætningen af DRUM

Organisation

Deltager

Amgros

Thomas Loof Hedegård, Farmaceut
A
mgros I/S

Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Tlf. direkte:

E-mail: tlh@amgros.dk

 

Apotekerforeningen

Rikke Lundal Nielsen, Farmaceut, Sundhedsfaglig chefkonsulent
Danmarks Apotekerforening

Lægemidler og sektorpolitik

Bredgade 54 ∙ 1260 København K

Direkte tlf.: 33 76 76 25

E-mail: RLN@Apotekerforeningen.dk

 

Region hovedstaden

Henrik Røgind Cheflæge

Region Hovedstaden, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet

E-mail: henrik.roegind.01@regionh.dk

 

Danske regioner

 

 

 

 

 

Formand

Else Marie Damsgaard, Geriater - Region Midtjylland
Geriatrisk afdeling G

Aarhus Universitetshospital

PP Ørumsgade 11, Bygning 7 loftet, 8000 Aarhus C

E-mail: elsedams@rm.dk

 

Birgitte Klindt Poulsen, Overlæge - Region Nordjylland

Klinisk Farmakologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 8a.
9000 Aalborg

E-mail: biklp@rn.dk


Afventer endnu et medlem

 

Dli

Christianna Marinakis, Informationsfarmaceut
Dansk Lægemiddel Information A/S

Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø

Tlf.: 3927 4488

E-mail: cma@medicin.dk

 

Giftlinjen

Kim Dalhoff, Overlæge, Professor
Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

E-mail: kim.peder.dalhoff@regionh.dk

 

Institut for Diagnostiske Fag København Universitet

Kim Dalhoff, Ekstern klinisk lektor, overlæge

 

Klinisk Farmakologi Institut for Sundheds- tjenesteforskning Syddansk Universitet

Daniel Pilsgaard Henriksen, Læge ph.d

Lungemedicinsk afdeling J, OUH

Klinisk Farmakologi, SDU

E-mail: daniel.henriksen@rsyd.dk

 

Kommunernes Landsforening

Jeanette Hjermind, sygeplejerske, Plejecenterleder, risikomanager, cand.cur.

Sophienborg plejecenter

Axel Jarlsvej 12, 3400 Hillerød

Tlf.: 72326910/23298158

E-mail: jeah@hillerod.dk´

 

Lægemiddelindustriforeningen

(Lif)

Camilla Lund-Cramer, Chefkonsulent

Lersø Parkallé 101

2100 København Ø

E-Mail: clc@lif.dk

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Koordinator og kontaktperson

Gitte Claris Christensen, Farmaceut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S

Tlf.: 24 66 52 21

E-mail: gicc@stps.dk

 

 

Annette Skovgaard Lund, Farmaceut

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S

Tlf.: 29 12 63 18

E-mail: askl@stps.dk

 

Nina Jagd Andersen, Projektrådgiver

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S

Tlf.: 93 51 87 03

E-mail: njan@stps.dk

 

Helle Lerche Nordlund, Oversygeplejerske, MPH, Tilsyn og Rådgivning Øst

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S

heln@stps.dk

 

Pharmakon

Rikke Nørgaard Hansen, Farmaceut
Pharmakon a/s
Forskning, udvikling og forsøgsvirksomhed
Milnersvej 42, 3400 Hillerød
E-mail: rnh@pharmakon.dk

 

Selskabet for almen medicin

Janne Unkerskov, Praktiserende læge & Medicinkonsulent KAP-H Region Hovedstaden

Lægerne Kanaltorvet 8,1; 2620 Albertslund

Mobil: 51293551

Mail: janneunkerskov@gmail.com

CVR nummer i praksis: 68751616

 

Lægemiddelstyrelsen

Lone Stengelshøj Olsen, Farmaceut/humanbiolog

Lægemiddelstyrelsen, Laboratoriet og Inspektion

Axel Heides Gade 1

2300 København S

E-mail: LOSO@dkma.dk

 

Line Michan, Enhedschef for Lægemiddelovervågning DK

Enhed for Lægemiddelovervågning

Axel Heides Gade 1

2300 København S

E-mail: limi@dkma.dk

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Afventer nyt medlem

Sundhedsdatastyrelsen

Åse Grønborg Sørensen, Klinisk koordinator, Sundhedsdatastyrelsen, Sammenhængende Digital Sundhed (Dis)

E-mail: aags@sundhedsdata.dk

Tlf.:3268 9102

Sundhedsstyrelsen

Evidensbaseret Medicin

Institut for Rationel Farmakoterapi

 

Simon Tarp, cand. pharm., specialkonsulent

Sundhedsstyrelsen Evidensbaseret medicin

Islands Brygge 67,

2300 København S

E-mail: sita@sst.dk

Behandling af personoplysninger. Når du sender en ansøgning om aktindsigt, registrerer vi oplysninger om dig. Læs mere om vores behandling af personoplysninger