Autorisation, Analyse og EU-sygesikring

Del sidens indhold med andre

Opgaver

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring er ansvarlig for administration af autorisationsordningen, herunder det offentlige Autorisationsregister, og for udstedelse af autorisation, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- samt specialtandlægeanerkendelser til alt dansk og udenlandsk uddannet sundhedspersonale samt udstedelse af uddannelsesbeviser til visse ikke-autoriserede faggrupper.

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring udsteder CCPS’er til sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i udlandet, og er ansvarlig for internationalt samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til EU-direktiv og fælles nordisk overenskomst. 

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring medvirker bl.a. til at understøtte styrelsens tilsynsaktiviteter med udvælgelse af områder og behandlingssteder til tilsyn, og sikrer også administrationen af Behandlingsstedsregisteret, hvilket også indbefatter gebyropkrævning og rådgivning vedr. kategorisering. Enheden sikrer ligeledes, at det sundhedsfaglige tilsyn understøttes med relevante datakilder og analysemetoder, ligesom Autorisation, Analyse og EU-sygesikring sekretariatsbetjener Strategisk Følgegruppe.

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring koordinerer styrelsens it-understørrelse og informationssikkerhed samt styrelsens arbejde med datahåndtering og databeskyttelse.

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring er det danske forbindelsesorgan for behandling af mellemstatslig refusion af udgifter til sundheds- og plejeydelser efter EU-rettens koordineringsregler og det centrale nationale kontaktpunkt vedr. grænseoverskridende sundhedsydelser. Enheden sagsbehandler ligeledes refusionssager ved ikke-planlagt sundhedsfaglig behandling. 

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring vejleder borgere og virksomheder om sygesikring og ret til behandling ved rejser eller flytning til udlandet efter EU-regler, nordiske regler og bilaterale sikringsaftaler. Enheden udarbejder også skriftlige vejledninger til Udbetaling Danmark, regioner, kommuner m.fl. om EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (vedr. sundheds- og plejeydelser).

Enhedschef

 Mikkel Friberg

Mikkel Friberg

mifc@stps.dk

Sektionsleder, autorisation

Kaj Kramer Molbech Pedersen

Kaj Kramer Molbech Pedersen

kkmp@stps.dk

Sektionsleder, analyse

Portræt af Anders Welander-Haahr

Anders Welander-Haahr

aah@stps.dk

Sektionsleder, EU-sygesikring

 person

 

NN