×

Mål og opgaver

Opdateret 16. oktober 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver:

  • at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer
  • at rådgive om smitsomme sygdomme, helbredsforhold ved udstedelse af kørekort, gennemføre retslægelige ligsyn m.m.
  • at udstede autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper omfattende både danske og udenlandske sundhedspersoner.
  • at meddele ret til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer
  • at udstede speciallægeanerkendelser til de 38 lægelige specialer samt specialtandlægeanerkendelser til de 2 tandlægespecialer.
  • at afgøre klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundhedsperson.
  • at varetage den centrale administration af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrage til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.
  • at vejlede om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

Derudover er Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariat for: