×

Mål og opgaver

Opdateret 11. april 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver:

 • at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer
 • at rådgive om smitsomme sygdomme, helbredsforhold ved udstedelse af kørekort, gennemføre retslægelige ligsyn m.m.
 • at udstede autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper omfattende både danske og udenlandske sundhedspersoner.
 • at meddele ret til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer
 • at udstede speciallægeanerkendelser til de 38 lægelige specialer samt specialtandlægeanerkendelser til de 2 tandlægespecialer.
 • at afgøre klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundhedsperson.
 • at varetage den centrale administration af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrage til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.
 • at vejlede om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

Derudover er Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariat for:

 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling.
 • Ankenævnet for Patienterstatningen, som behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om behandlings- og lægemiddelskader.
 • Det Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling.
 • Abortankenævnet, som har til opgave at behandle klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd.
 • Tvangsbehandlingsnævnet, som har til opgave at behandle klager over lægers beslutninger om anvendelse af tvang.