×

Lovgrundlag for enhederne for Tilsyn og Rådgivnings tilsynsbesøg

Opdateret 17. september 2018

Medicinadministration

Vejledning nr. 9079 af 12. februar 2015 om ordination og håndtering af lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1222 af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner

Bekendtgørelse nr. 80 af 5. februar 2003 om dosisdispensering af lægemidler 

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

Korrekt håndtering af medicin

Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om hjemmesygeplejens medvirken ved genordination af benzodiazepiner

Spørgsmål og svar om ansvaret ved brug af FMK mht. ordination og håndtering af medicin

Journalføring

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler af 2. januar 2013

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser af 15. januar 2013

Identifikation

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet af 13. december 2013

Patientrettigheder

Vejledning nr. 9494 af 7. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger med videre

Vejledning nr. 10409 af 20. december 2007 om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger

Vejledning nr. 9374 om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Vejledning nr. 9375 om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en liste over de mest stillede spørgsmål vedrørende problemstillinger, som læger kan støde på i forbindelse med genoplivning

Instrukser og delegation

Vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp af 11. december 2009

Andet

Vejledning nr. 10241 af 21. november 2007 om anvendelse af perorale fødesonder

Dekontaminering af bækkener på plejehjem

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA