×

Sundhedsloven

Sundhedsloven

LBK nr. 1188 af 24. september 2016 (Sundhedsloven) Angående patienters retstilling se afsnit III i Sundhedsloven

Aktindsigt

BEK nr. 644 af 14. sep 1998 om betaling af afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om lov om patienters retsstilling. Vejledning nr. 155 af 14. sep. 1998 om aktindsigt mv. i heldbredsoplysninger

Informeret samtykke og tavshedspligt

BEK nr. 655 af 14. sep 1998 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv.Vejledning nr. 161 ag 16. sep. 1998om information, samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning nr. 9494 af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende.Vejledning nr. 10293 af 21/12/2007 om information og journalføring i forbindelse med vaccination ved udlandsrejser

Øvrige relevante love, bekendtgørelser, vejledninger mv.

Vejledning nr. 10409 af 20. dec. 2007 om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger.

Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007

Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling.