Mission, vision og ambition

Del sidens indhold med andre

Mission 

Styrelsen for Patientsikkerheds mission er: "Vi arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen". Missionen er styrelsens kerneopgave og eksistensgrundlag.

Vision

I tråd med missionen er der formuleret en overordnet vision for styrelsens virke. Styrelsens vision er: "Et sikkert og lærende sundhedsvæsen". Visionen er det overordnede mål for styrelsens aktiviteter. Mens missionen har fokus på det daglige arbejde, er visionen udtryk for det langsigtede mål for hele styrelsens arbejdsområde – sundhedsvæsenet.

Ambition

Inden for rammerne af vores mission og vision, er vores ambition, at vi skaber værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Vi er som myndighed sat i verden for at have et skarpt fokus på patientsikkerhed. Vi fører det overordnede tilsyn med sundhedsvæsenet og den sundhedsfaglige virksomhed, og vi har en central rolle i den nationale læringsindsats.

I vores arbejde tager vi afsæt i åbenhed, dialog og gensidig tillid som afgørende forudsætninger for, at vi sammen med vores samarbejdsparter skaber værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Åbenhed, tillid og tryghed er uadskillelige i et sikkert og lærende sundhedsvæsen

At være tryg som patient og pårørende indebærer, at man har tillid til, at den behandling, man modtager fra sundhedsvæsnet, er i orden, ligesom man har tillid til, at vi som myndighed griber ind, når det er nødvendigt. Ved altid at være dér, hvor det er nødvendigt for patientsikkerheden, tilfører vi værdi i et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

STPS Tillid

Trygge patienter forudsætter et trygt sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet skal have tillid til, at vi som myndighed altid har udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen for øje. Derfor reagerer vi rettidigt, tilpasser vores tiltag efter forholdene og kommunikerer åbent og klart om vores intentioner, vores arbejdsmetoder og vores fund. Åbenhed og tillid giver rum til dialog og baner vejen for at kunne bidrage og motivere til forbedring.

Hvordan arbejder vi for at opfylde vores ambition?

Vi tager udgangspunkt i patienten, når vi prioriterer vores indsats, så den giver størst mulig gevinst for patientsikkerheden. Samtidig har vi hele tiden fokus på balancen mellem rollen som myndighed og som inspirator.

Vi overvejer altid konsekvenser og risici af vores indsatser fra starten og tænker flere skridt frem i en vurdering af, hvad konsekvenserne er på længere sigt.

Vi fortæller altid, hvad vi gør, hvordan vi gør det, og hvorfor vi gør det. Vi er åbne om vores forretningsgange, beslutninger og afgørelser. Vi sikrer på den måde fuld åbenhed i vores indsatser, så det er klart, hvad vi arbejder med.

For at sikre kontinuerlig høj faglig kvalitet i opgaveløsningen rekrutterer, vedligeholder og udbygger vi løbende vores faglige kompetencer, men inddrager også gerne ekstern faglig ekspertise, når relevant.

Vi lytter til vores samarbejdsparter og sætter os i deres sted, når vi løser vores opgaver. Vi tænker i fælles løsninger med vores samarbejdsparter og indtager gerne en faciliterende rolle, hvor ekspertisen i sundhedsvæsenet bliver inddraget til gavn for patientsikkerheden.

Vi koordinerer med andre myndigheder og involverer i relevant omfang sundhedsvæsenets aktører i de problemstillinger, vi identificerer, og sikrer på den måde, at der findes løsninger, som både tilgodeser patientsikkerheden og sundhedsvæsenets arbejdsvilkår.

Ligesom vi arbejder for et sikkert og lærende sundhedsvæsen, er vi selv en lærende organisation. Vi efterspørger feedback og forslag til forbedringer fra vores samarbejdsparter. Vi har tillid til, at alle ønsker at lære af det, der gøres godt, ligesom vi har tillid til, at alle ønsker at lære af de fejl, der sker.

Vi vil være en digitalt understøttet organisation

Vi ønsker at udnytte fordelene ved digitalisering i opgavevaretagelsen. Digitalisering og brugen af it skal understøtte vores mission, vision og værdier, og de muligheder, den teknologise udvikling giver for at forbedre vores varetagelse af opgaverne, skal udnyttes gennem øget automatisering og selvbetjening.  

Vi arbejder derfor aktivt med at reducere antallet af løsninger, der håndterer samme type forretningsproces, og udvikle teknologier med selvbetjening og automatisering med fx robotter og workflow-understøttelse.

Vores digitale ambition og værdier kan opsummeres i følgende principper for digitalisering:

  • Vi drager nytte af ny teknologi, når det giver mening og værdi.
  • Vi automatiserer processer for at frigive ressourcer til kerneopgaven.
  • Vi bruger it til at sikre en effektiv ressourcestyring. 
  • Vi bruger de kommunikationskanaler, der giver værdi for vores samarbejdspartnere.
  • Vi tilbyder selvbetjeningsløsninger.
  • Vi giver vores samarbejdspartnere indsigt i egne oplysninger/sager. 
  • Vi udstiller valide data og informationer. 
  • Vi sikrer konsistent og effektiv sagsbehandling ved hjælp af processer, der understøttes af it-systemer.
  • Vi sikrer overblik over vores sagsbehandling og processer.

Forudsætning for målene

En forudsætning for målene er, at vi har en velfungerende og stabil it-drift, der understøtter forretningen, er teknologisk tidssvarende og kan håndtere løbende ændringer til aftalt tid og pris.