Fortegnelse over databehandling i STPS

Del sidens indhold med andre

Navn og kontaktoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 672300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-mail: stps@stps.dk

DPO

Helle Ginnerup-Nielsen er databeskyttelsesrådgiver for Sundheds- og Ældreministeriets koncern og har ansvaret for at rådgive om og overvåge databeskyttelsesområdet i Sundheds- og Ældreministeriets departement og institutioner, dog med undtagelse af Lægemiddelstyrelsen, der har sin egen databeskyttelsesrådgiver. 

Formålene med behandling af personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler personoplysninger som et led i styrelsens myndighedsopgaver. Der indsamles og behandles personoplysninger til følgende forskellige formål:

 • Sagsbehandling. Formålet er at understøtte styrelsens sagsbehandling indenfor de sagsområder, som styrelsen varetager:
  • Autorisation af sundhedspersoner, herunder behandling af sager vedr. personer, der har opnået autorisation, frasagt sig autorisation, fået frataget/indskrænket autorisation, herunder indskrænkelser i ordinationsretten, og personer, der har søgt, men ikke opnået autorisation.
  • Klager fra patienter over behandling i sundhedsvæsenet og over tilsidesættelse af patienters rettigheder.
  • Behandling af ankesager om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader, ankesager om afslag på tilladelse til abort mv. og ankesager om klager over anvendelse af tvang i psykiatrien. Ansøgninger om kulancemæssig godtgørelse til indirekte asbestofre.
  • International Sygesikring, herunder det blå EU-sygesikringskort. Koordinering af og håndtering af refusion og opkrævning for offentlige sundhedsydelser efter EU-regler, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt bilaterale sociale sikringsaftaler, der omfatter sygehjælp.
  • Rådgivning af sundheds- og miljømyndigheder, bistå politiet og retsvæsenet i sager, hvor der kræves lægelig sagkundskabs samt bidrage til at hindre udbredelse af smitsomme sygdomme.
  • Tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner.
 • Offentliggørelse af anonymiserede afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Styrelsen for Patientsikkerhed , Det Psykiatriske Ankenævn og Tvangsbehandlingsnævnet. Formålet er at give offentligheden indsigt i et udvalg af styrelsens afgørelser, som er principielle eller af betydning for offentligheden.
 • Offentliggørelse af anonymiserede domme, som Ankenævnet for Patienterstatningen er part i. Formålet er at give offentligheden indsigt i domstolspraksis om erstatning for behandlings- og lægemiddelskadesager.
 • Offentliggørelse med navn på sundhedspersonen af afgørelser med kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse.
 • Offentliggørelse af afgørelse mv. i tilsynsager på sundhedsområdet. Formålet er at offentliggøre oplysninger ved navns nævnelse om, hvilke autoriserede sundhedspersoner, der har fået påbud, er sat under skærpet tilsyn eller har fået foretaget ændringer i autorisationen. Tilsvarende offentliggøres afgørelser vedrørende tilsyn med behandlingssteder.

 • Autorisationsregisteret. Formålet er at udstille oplysninger om autoriserede sundhedspersoners autorisationsstatus, herunder oplysning om personer, der har
  • opnået autorisation
  • frasagt sig autorisation
  • fået indskrænket sin autorisation
  • og fået frataget sin autorisation.

 • Behandlingsstedsregisteret. Formålet er at udstille oplysninger om behandlingssteder, hvor der foretages sundhedsfaglig behandling og er underlagt styrelsen tilsyn med behandlingssteder.
 • Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Formålet er at understøtte patientsikkerheden i sundhedsvæsenet ved at indsamle analyser og formidle viden om utilsigtede hændelser, der sker inden for sundhedsvæsenets sektorer og i overgangen mellem sektorerne.
 • Register over ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika (SPOOP). Formålet er at lette administrationen vedrørende forebyggelse eller konstatering af misbrug eller overforbrug af afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika hos læger, tandlæger eller patienter. Registeret anvendes til varetagelse af styrelsens overvågnings- og tilsynsforpligtelse.
 • Opbevaring af patientjournaler. Formålet er at opbevare og videregive praktiserende autoriserede sundhedspersoners patientjournaler efter praksisophør og evt. efter praksisoverdragelse.
 • Personaleadministration. Formålet er at varetage styrelsens opgaver som arbejdsgiver.

For alle behandlingerne gælder det, at data også anvendes til statistisk brug og i læringsøjemed.

Kategorierne af registrerede, personoplysninger og modtagere

Der behandles oplysninger om:

 • Borgere, herunder patienter og pårørende,
 • Sundhedspersoner,
 • Sagsparter, og
 • Ansatte, herunder ansøgere og tidligere ansatte, i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tredjelandsoverførsel

Styrelsen for Patientsikkerhed overfører ikke oplysninger til tredjelande.

Forventede tidsfrister for sletning

Oplysninger i sagsbehandlingssystemer om afsluttede sager, slettes senest 25 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor sagen er afsluttet. Oplysninger i registre slettes, når det ikke længere er nødvendigt at identificere den registrerede af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Oplysninger overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Sikkerhedsforanstaltninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.