×

Nyheder

1 - 20 af 34 nyheder
 • Årsrapport om humane væv og celler

  | 22. december 2014 |

  Aktiviteten på vævscentre og gynækologiske klinikker har været stabil i 2013 sammenlignet med 2012

 • Ny temarapport om observation af patienter på sygehuse

  | 15. december 2014 |

  Patientombuddet offentliggør i dag en temarapport om observation af patienter. God observation er vigtig for, at kritisk sygdom kan opdages i tide.

 • Ny temarapport om utilsigtede hændelser ved insulinbehandling

  | 15. december 2014 |

  Patientombuddet offentliggør i dag en temarapport om utilsigtede hændelser ved insulinbehandling. De utilsigtede hændelser viser, at det vigtigt, at både ledelsen på sygehuse og i primærsektoren samt de enkelte sundhedspersoner er opmærksomme på de risici, der kan være ved behandling med insulin.

 • Nyhedsbrev fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase

  | 27. oktober 2014 |

  Forveksling Oxycodon . Der er risiko for forveksling af depottabletter og hurtigere virkende kapsler. Det smertestillende lægemiddel oxycodon er markedsført dels som depottabletter og dels som hurtige

 • Temadag for ledelser på sygehuse

  | 3. oktober 2014 |

  Opfølgning på klagesager og utilsigtede hændelser. Præsentationerne er nu tilgængelige.

 • Sundhedsstyrelsen svarer på kritik af manglende ressourcer til tilsynet

  | 26. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsens administrerende direktør Else Smith præciserer, at ressource-aspekterne i Sundhedsstyrelsens redegørelse om speciallæge Arne Mejlhede i 2013 udgik, fordi det fjernede fokus fra de væsentligste aspekter i redegørelsen.

 • Sundhedsstyrelsen vil omlægge tilsyn med læger og organisationer

  | 15. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har i dag afleveret en handlingsplan for modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og -organisationer til Sundhedsministeriet. Handlingsplanen lægger op til en ny tilsynsstrategi med omlægning af det nuværende tilsyn med sundhedspersoner fra faste tilsynsområder til et mere risikobaseret proaktivt tilsyn. Målet er som altid at sikre en høj patientsikkerhed.

 • Nyhedsbrev 3 2014 fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase

  | 21. august 2014 |

  Nyhedsbrevet er målrettet ledelser, kvalitets- og patientsikkerhedsafdelinger og sundhedspersoner.

 • Solcentre skal informere om risici ved solariebrug

  | 23. juli 2014 |

  Alle solcentre i Danmark skal fra 1. august 2014 have Sundhedsstyrelsens plakat ”Råd til solariebrugere” hængende i solcentret. Plakaten informerer solariebrugere om mulige skadelige virkninger af de ultraviolette stråler, som solarier udsender. Sundhedsstyrelsen fraråder brug af solarium.

 • Patientskadeankenævnet genoptager fem tidligere afviste sager

  | 11. juli 2014 |

  Patientskadeankenævnet har nu nærlæst præmisserne i Østre Landsrets principielle dom om en kiropraktor, der gav behandling via en sundhedsordning. Nævnet tager nu fem sager op igen og opfordrer patienter, der er i tvivl, om deres sag også er berørt af dommen, til at henvende sig.

 • Patientombuddets årsberetning 2013

  | 5. juli 2014 |

  Patientombuddets årsberetning for 2013 er nu offentliggjort.

 • Færre fejl og mangler på plejehjem

  | 3. juli 2014 |

  Den positive udvikling med færre fejl og mangler på plejehjem og lignende bosteder fortsætter og plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser.

 • Fokus på brugervenlig emballage til medicin

  | 1. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid modtaget henvendelser fra gigtplagede og ældre borgere, der har problemer med at åbne emballagen til deres medicin. Især blisterpakninger volder problemer. Vi er klar over de udfordringer, der er forbundet med, at en emballage både skal være nem at åbne og samtidig ikke må kunne åbnes af mindre børn. Men for mange patientgrupper er det meget vigtigt, at emballagen er brugervenlig og let at åbne, fordi det også er med til at sikre, at medicinen rent faktisk bliver anvendt som foreskrevet.

 • Østre Landsret ændrer Patientskadeankenævnets afgørelse i kiropraktorsag

  | 30. juni 2014 |

  En kiropraktor, der ydede behandling via en sundhedsordning stillet til rådighed af arbejdsgiver, er omfattet af patienterstatningsordningen. Det fastslår Østre Landsret i dag i en principiel dom. Patientskadeankenævnet vil nu nærlæse dommens præmisser for at vurdere, hvilke tidligere afgjorte sager der kan være berørt af dommen.

 • Nyhedsbrev om international social sikring, nr. 2, 2014

  | 30. juni 2014 |

  I International Sygesikring og Udbetaling Danmarks andet nyhedsbrev fra 2014 kan du blandt andet læse mere om ophævelse af den offentlige rejsesygesikring, EU-sygesikringskort til flygtninge, refusion, behandling af henvendelser om at få dokumentation for ophør af dansk social sikring samt tip til at få hurtigere svar fra Polen på ansøgninger om tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.

 • Årsberetninger fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Det Psykiatriske Ankenævn

  | 25. juni 2014 |

  Årsberetningerne 2013 for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Det Psykiatriske Ankenævn er nu offentliggjort.

 • Fokus på korrekt dosering af Pro-Epanutin

  | 23. juni 2014 |

  Sundhedsstyrelsen opfordrer sygehusene til at være særligt opmærksomme på risikoen for fejldoseringer af krampemedicinen Pro-Epanutin.

 • Tvivl omkring dosering af Pro-Epanutin (fosphenytoin)

  | 23. juni 2014 |

  Patientombuddet har identificeret 16 hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som alle omhandler forvirring omkring brugen af det krampestillende middel Pro-Epanutin.

 • Rapport om Sundhedsstyrelsens tilsyn

  | 11. juni 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstern rapport fra den Europæiske Tilsynssammenslutning, EPSO, som har gennemgået Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner. Rapporten er udarbejdet på opdrag fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på baggrund af kritik af Sundhedsstyrelsens tilsyn i medierne i 2013. EPSO-rapporten peger på flere problemer og kommer med forslag til forbedringer af Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner.

 • Ny kampagne: Husk det blå

  | 27. maj 2014 |

  Under overskriften ”HUSK DET BLÅ KORT I EU” skyder Sundhedsministeriet og KL gang i en informationskampagne om de nye regler for offentlig rejsesygesikring.