Workshop kickstarter eftersyn af instrukser til sikring af patientsikkerhed

Del sidens indhold med andre

23. marts 2018

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger hus til, når en bred skare af sundhedsfaglige organisationer mødes for at drøfte kravene til lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger hus til, når en bred skare af sundhedsfaglige organisationer mødes for at drøfte kravene til lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys præsenterede den 31. januar i år en række initiativer, der skal genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Et af initiativerne omhandler nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se på, om kravene til lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser, herunder om ansvarsfordeling og ansvarsforhold i patientbehandlingen, er tilstrækkeligt klare og tidssvarende.

Arbejdsgruppen, som i dag starter sit arbejde, består af et bredt udsnit af repræsentanter for sundhedsfaglige organisationer. Det glæder direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, som er formand for arbejdsgruppen.

”Vi mener, det er afgørende at inddrage en bred kreds af interessenter i arbejdsgruppen, så vi kan få indsigt i de bekymringer og udfordringer, der har været og er i forbindelse med instrukser og ansvarsfordeling, og således at vi kan understøtte balancen mellem det organisatoriske ansvar og den enkelte sundhedspersons ansvar.” siger Anne-Marie Vangsted.

Arbejdsgruppens første møde er en workshop, hvor fokus er på at kortlægge de udfordringer, der udspringer af den eksisterende vejledning og på, om der er uklarheder eller behov for ændringer i forhold til an-svarsfordelingen. Møderækken forventes afsluttet inden sommerferien.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen her.