Vejledning om lindrende behandling til patienter med livstruende sygdomme er opdateret

Del sidens indhold med andre

29. august 2018

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har opdateret vejledningen om medikamentel palliation, dvs. lindrende medicinsk behandling til patienter med livstruende sygdomme.

Vejledningen om medikamentel palliation er primært blevet opdateret for at gøre det nemmere for de sundhedsfaglige at gøre brug af mulighederne for at anvende palliativ sedering inden for den gældende lovgivning.

Palliativ sedering er intensiv medicinsk lindrende behandling med væsentlig reduktion af patientens bevidsthedsniveau, der i sjældne tilfælde kan anvendes hos en døende patient, som lider på grund af fysiske eller psykiske symptomer, der ikke har kunnet lindres på anden vis inden for en acceptabel tidsramme.

Efter sundhedsloven kan en uafvendeligt døende patient, dvs. en patient for hvem døden forventes at indtræde inden for dage til uger, modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler som fx sovemidler, som er nødvendige for at lindre, selvom det kan fremskyndelse dødstidspunktet.

Som noget nyt bliver det fremhævet i vejledningen, at hvis lægen vurderer patientens forventede levetid til at være længere end få døgn, kan lægen give midlertidig palliativ sedering under løbende genvurdering.

Den reviderede vejledning slår stadig fast, at al palliativ sedering kun må anvendes, hvis patienten er uafvendeligt døende og er så svært lidende, at det ikke er muligt at lindre de fysiske og psykiske symptomer på anden vis. Hvis patientens sygdom er så fremskreden, at lægen forventer døden med stor sikkerhed inden for timer eller få døgn, kan man give varig palliativ sedering, indtil døden indtræder.

Den tidligere vejledning redegjorde kun for anvendelsen af den varige sedering sidst i forløbet - og ikke den midlertidige palliative sedering, som kan anvendes for alle uafvendeligt døende patienter i det omfang, det er nødvendigt.

Ud over at præcisere rammerne for brug af palliativ sedering, er vejledningen også blevet opdateret på en række andre punkter – blandt andet med et kort afsnit om de såkaldte tryghedskasser.

Vejledningen henvender sig til læger og sundhedspersonale, som arbejder med medicinsk palliation hos patienter med en livstruende sygdom.

Læs den opdaterede vejledning om medikamentel palliation.

• Ved palliativ sedering forstås en intensiveret medicinsk behandling med væsentlig reduktion af bevidsthedsniveauet, der anvendes i sjældne tilfælde hos en uafvendeligt døende patient, der er så svært lidende på grund af fysiske symptomer (smerter, åndenød o.l.), eller psykiske symptomer (angst o.l.), at der ikke har kunnet lindres på anden vis indenfor en acceptabel tidsramme.

• Efter sundhedslovens § 25, stk. 3, kan en døende patient, for hvem døden forventes at indtræde inden for dage til uger, modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler som fx sovemidler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om det kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet.