×

Tilsyn med fokus på KOL-patienter på somatiske sygehuse

22. juni 2018

Tilsynene viser, at der inden for de emner, som tilsynet har haft fokus på, er få problemer af betydning for patientsikkerheden på sygehusene.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført 58 tilsyn med landets sygehusafdelinger med særligt fokus på lungesygdommen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 56 af de 58 sygehusafdelinger har fået vurderingen ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden” eller ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Vurderingen ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden” indebærer, at tilsynet har peget på forhold, som Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at den enkelte afdeling vil kunne rette op på uden problemer.

For enkelte af tilsynets målepunkter var der en del af sygehusafdelingerne, der ikke levede op til kravene. Det drejede sig bl.a. om brugen af rammedelegationer i forbindelse med medicinering. Delegation af lægeforbeholdt virksomhed til fx sygeplejersker giver mulighed for et effektivt samarbejde om behandling og pleje af patienterne, men det stiller også krav til behandlingsstederne om sikre procedurer, så det er helt klart, hvem der må gøre hvad, og hvornår opgaven skal vurderes af en læge, ikke mindst i forhold til medicinering.

”Fejlmedicinering kan føre til alvorlige skader, forlængede indlæggelser og varige men for patienterne. På en sygehusafdeling med mange ansatte er det afgørende, at der er gode procedurer for udvælgelse og oplæring af fx sygeplejersker, som indenfor visse rammer selvstændigt skal varetage opstart af medicin til patienter. Derudover er det vigtigt, at der er en tæt kontakt og et godt samarbejde mellem den læge, der ordinerer medicinen, og de personer, der varetager medicineringen”, siger enhedschef Charlotte Hjort, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen understreger, at man i det risikobaserede tilsyn fører tilsyn med behandlingssteder, ikke med de enkelte medarbejdere. ”Det er behandlingsstedets ledelse, som har ansvaret for, at den sundhedsfaglige behandling kan varetages forsvarligt og at de nødvendige kompetencer, instrukser og systemer er til rådighed på behandlingsstedet – også i spidsbelastningssituationer” siger Charlotte Hjort.

De somatiske sygehuse er også i 2018 omfattet af det risikobaserede tilsyn, som i år har særligt fokus på det medicinske område og patienter med diabetes.

Se rapporten: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL