Tilsyn i hjemmepleje og hjemmesygepleje danner grundlag for læringsinitiativer

Del sidens indhold med andre

22. maj 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført de første tilsyn med behandlingssteder inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Det risikobaserede tilsyn har i 2017 omfattet hjemmepleje og hjemmesygepleje, og dermed har medarbejdere og ledelse inden for området for første gang fået besøg af tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Resultaterne fra tilsynene viser blandt andet, at der er en del mangler i forhold til medicinhåndteringen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

”Styrelsen har haft særligt fokus på medicinhåndtering i årets tilsyn, fordi forkert medicinering udgør en risiko, især for ældre, svækkede patienter, som er særligt sårbare over for fx overdosering, og her kan vi se, at der er udfordringer med fx medicinlister i hjemmepleje og hjemmesygepleje. Også i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation ser vi store udfordringer, blandt andet i forhold til oversigter over borgernes sygdomme og øvrige helbredstilstand. Et andet problem er, at vikarer ikke alle steder har adgang til journalerne, og dermed ikke kan orientere sig om borgerens tilstand og behov”, siger enhedschef Charlotte Hjort, som er nationalt ansvarlig for det risikobaserede tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynene med hjemmepleje og hjemmesygepleje har resulteret i relativt mange påbud sammenlignet med plejecentre, som gennem en årrække har været omfattet af tilbagevendende tilsyn. Hjemmepleje og hjemmesygepleje er også i 2018 omfattet af det risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører. Styrelsens erfaringsopsamling fra tilsynsrækken i 2017 opsummerer de læringspotentialer, som styrelsen har identificeret på baggrund af tilsynsrækken, og som kan danne grundlag for læringsinitiativer, både lokalt og centralt.

”Mange steder i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen møder vi en stor vilje til at drage læring af tilsynsbesøgene. Der er en god dialog mellem tilsynsførende og ledelsen på behandlingsstederne, som i forlængelse af tilsynet kan sætte gang i lokale tiltag for at rette op på eventuelle mangler. Det er målet, at både de behandlingssteder, der får besøg af tilsynet og de, der ikke gør, kan bruge tilsynets målepunkter og erfaringerne fra tilsynet til at arbejde videre med egne læringstiltag og på den måde hæve patientsikkerheden i plejesektoren,” siger Charlotte Hjort.

Erfaringsopsamling for hjemmepleje og hjemmesygepleje.

 

Læs om cases fra kommuner, der har iværksat læringstiltag på baggrund af tilsyn: