Tilsyn: Generelt høj patientsikkerhed i akutfunktioner

Del sidens indhold med andre

26. april 2018

I 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført 44 tilsyn med kommunale akutfunktioner. Tilsynsrækken viser, at akutfunktionerne overordnet holder et højt niveau af patientsikkerhed.

Der er overordnet set et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau i landets akutfunktioner. Det viser den tilsynsrække, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i 2017. Kun et enkelt sted fandt styrelsen større problemer af betydning for patientsikkerheden. Den pågældende akutfunktion fik efterfølgende et påbud om at rette op på forholdene. Tilsynene afslørede dog, at der er brug for et særligt fokus på journalføring. Desuden er der behov for at undersøge, om de gældende regler for opbevaring af lægemidler er opdaterede, så de også tager højde for behovet i fx akutfunktioner.

De tilsynsførende kunne konstatere, at der mange steder blev opbevaret et depot af infusionsvæsker og medicin. Ifølge lægemiddelloven kræver det en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, men de kommunale akutfunktioner tilhører ikke formelt set den type behandlingssteder, der kan opnå denne tilladelse.  ”Meget tyder på, at det eksisterende regelsæt ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den virkelighed, som akutfunktionerne fungerer i,” siger enhedschef Charlotte Hjort, der er nationalt ansvarlig for det risikobaserede tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed. ”Der er derfor behov for at se nærmere på, om akutfunktionerne har de rigtige forudsætninger i forhold til at give den mest patientsikre behandling. På den baggrund har styrelsen indledt en proces i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen for at få belyst, om der er basis for at revidere regelsættet med fokus på patientsikkerheden, også i akutfunktionerne.”

Derudover drejer de fleste mangler i forhold til tilsynets målepunkter sig om journalføring. ”Akutfunktionerne varetager komplekse sygeplejeopgaver for patienter med foranderlige tilstande. Derfor er det af stor betydning for patientsikkerheden, at der dokumenteres og journalføres i tilstrækkeligt omfang til, at andre sundhedspersoner kan overtage behandling og pleje af patienterne. Det kræver, at den nødvendige information er til rådighed, og derfor er der behov for fortsat at have fokus på journalføring i akutfunktionerne,” siger Charlotte Hjort. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsynet i 2017 besluttet, at akutfunktionerne ikke skal være omfattet af de planlagte tilsyn i regi af det risikobaserede tilsyn i 2018. ”Vi vil selvfølgelig stadig reagere på konkrete mistanker om risici for patientsikkerheden på enkelte behandlingssteder, også i akutfunktionerne, men vi har fået et godt indblik i akutfunktionerne, og derfor indgår de ikke i de planlagte tilsyn i år. Der er grund til at rose akutfunktionerne for det patientsikkerhedsmæssige niveau,” siger Charlotte Hjort.

Læs styrelsens erfaringsopsamling fra tilsyn på akutfunktionsområdet.