Svar til kritikpunkter fra tandlæger

Del sidens indhold med andre

20. januar 2018

En række tandlæger har underskrevet en kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har nedenfor givet vores svar på samtlige kritikpunkter.

Krav om registrering af identitet af patienten i alle journaler med sundhedskort og personnummer – uagtet at patienten har gået på klinikken i en længere årrække.

Ved enhver patientkontakt skal klinikken sikre, at der skrives i den rigtige journal, men der er ikke noget lovkrav om, at identifikation af patienten skal journalføres ved hver enkelt kontakt.

Krav om journalføring af informeret samtykke, selv om patienten selv har bestilt tid til behandlingen.

Selv om patienten selv har bestilt tid til behandlingen, skal man stadig sikre sig, at patienten er oplyst om eventuelle forskellige behandlingsmuligheder, komplikationer og bivirkninger. Informationen skal tilpasses den konkrete situation og patient, og det skal journalføres, så det fx ved behandlerskifte fremgår, hvilken information, patienten har fået.

Krav om journalføring af indlysende fakta som fx patientens accept af røntgenoptagelser eller patientens accept af henvisning til specialtandlæge.

Der er intet lovkrav om journalføring af patientens accept af røntgenoptagelse eller af henvisning til specialtandlæge, og der bliver ikke givet påtaler elle andre sanktioner på den baggrund.

Krav om sterilpakning af undersøgelsesinstrumenter, der bruges invasivt, selv om instrumenterne håndteres af usterile handsker i et usterilt miljø.

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger Statens Serum Instituts Infektionshygiejniske retningslinjer til grund for sin vurdering af rengøring ved tilsynsbesøg på tandklinikker. Instrumenter, der er steriliserede, men opbevares uden indpakning, er ikke sterile, og kan kun anvendes, hvor der ikke er risiko for penetration til underliggende væv eller blodbane. I praksis indebærer de fleste procedurer i mundhulen risiko for blødning og dermed kontakt til underliggende væv og blodbanen. Instrumenter risikerer dermed at komme i direkte kontakt med patientens blodbane. Det kræver ren håndtering af instrumenter. Handsker og øvrige instrumenter mv. i rummet vil derimod ikke komme i direkte kontakt med blodbanen.

Forbud mod støvsugning, selv om der ingen dokumentation er for smittespredning ved støvsugning.

Statens Serum Institut specificerer i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker, at støvsugning ikke må anvendes i patientrelaterede områder, hvor formålet med rengøringen er at nedsætte eller helt fjerne risikoen for spredning af smitstof. Det er disse retningslinjer, Styrelsen for Patientsikkerhed lægger til grund for sin vurdering af rengøring ved tilsynsbesøg på tandklinikker.

Krav om tilladelse til opsætning af nyt røntgenudstyr. Tilladelsen koster 5.600 kr., men tandlægen står selv for hele indberetningen, og Sundhedsstyrelsen Strålebeskyttelse (SIS) tjekker ikke udstyret, men underskriver blot papirerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke nogen rolle i forhold til dette krav om tilladelse, som hører under Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse (SIS).

Krav om dokumentation for arbejdsprocedurer for klinikassistenter, fx røntgenoptagelse, selv om det er en del af deres uddannelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed stiller ikke krav om dokumentation for arbejdsprocedurer, som klinikassistenter må udføre på eget ansvar, som fx røntgenoptagelser. Hvis klinikassistenter udfører delegeret forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, fx tandrensning, skal man følge bekendtgørelsen om brug af autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp ved forbeholdt virksomhed, og der skal foreligge en skriftlig instruks.

a. Et klinikfællesskab kunne registreres under et. b. Det pålagte gebyr på kr. 7.232,-/år/behandlingssted (af hvilke der er 3404 enheder), er yderst kritisabelt.

Behandlingsstedsregistret er oprettet for at sikre, at der er overblik over alle behandlingssteder i Danmark. Det har ikke eksisteret tidligere. Et samlet overblik er vigtigt for at styrelsen kan opfylde sin forpligtelse til at føre tilsyn med patientsikkerheden på alle landets behandlingssteder.

Registreringsordningen ligger altså til grund for det risikobaserede tilsyn, som er lovbestemt og gebyrfinansieret. Samme model kendes for eksempel fra Fødevarestyrelsen, der opkræver gebyr for at føre tilsyn med fødevarevirksomheder. Gebyrsatserne er fastsat ud fra en beregning af, hvor meget de forskellige typer tilsyn koster.

Risikobaseret tilsyn kan forekomme på alle behandlingssteder frem for et målrettet tilsyn på de behandlingssteder, hvor der er grund til bekymring.

På tandlægeområdet blev ca. halvdelen af behandlingsstederne i 2017 udvalgt på baggrund af manglende registrering af en virksomhedsansvarlig tandlæge ud fra den erfaring, at der kan være en større risiko for patientsikkerheden på behandlingssteder uden en virksomhedsansvarlig. Den anden halvdel blev udvalgt på baggrund af stikprøver. I 2018 bliver behandlingssteder udvalgt til tilsyn på basis af stikprøver som led i afdækningen af nye risikoområder.

Styrelsen arbejder løbende på at forbedre datagrundlaget til at få identificeret de behandlingssteder og typer af behandling, hvor risikoen er størst. Erfaringer fra andre lande, som vi normalt sammenligner os med, viser, at det er en langvarig proces.

Krav om indberetning af oplysninger om priser og ansatte på klinikken til Sundhed.dk, selv om Sundhed.dk ikke er i stand til at gengive visse af disse oplysninger korrekt over for brugerne.

Kravet om indberetning af oplysninger om priser og ansatte på klinikken til Sundhed.dk ligger i overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner.

Bureaukratisk ordning behæftet med usikkerheder til indberetning af oplysninger om virksomhedsansvarlig tandlæge.

Registreringsordningen er ny, og vi tager løbende tilbagemeldinger fra behandlerne til os. Vi er opmærksomme på, at proceduren i forbindelse med indberetning af oplysninger ikke er optimal, og vi arbejder på at forbedre proceduren, så den bliver lettere og mere gennemskuelig.

Krav om registrering ved import af dentalteknik fra andet EU-land. Denne registrering er uden betydning for patientsikkerheden, da dentallaboratorier i andre EU-lande er underlagt de samme regler som danske dentallaboratorier og bliver kontrolleret lokalt efter samme regler som i Danmark. Der er dermed tale om dobbelt kontrol.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke nogen rolle i forhold til denne registrering, som kontrolleres af Lægemiddelstyrelsen.

Krav om at tandklinikker, der ejer CAD/CAM-fræsere, registreres som dentallaboratorier og skal betale gebyr herfor. Området er allerede kontrolleret og overvåget, og registreringen medfører ingen forbedring af patienternes sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke nogen rolle i forhold til denne registrering. Det er Lægemiddelstyrelsen, der opkræver gebyret.

Det er et tungt og bureaukratisk system, når en tandklinik lukker, og patienterne skal vælge ny tandlæge. Dette håndteres betydeligt mere enkelt for patienter hos praktiserende læger.

Patienter kan frit vælge en ny tandlæge, hvis en tandklinik lukker. Styrelsen kan ikke umiddelbart gøre noget for at lette den proces.