×

Få overblik over de ændrede regler for registrering og gebyrer

27. september 2018

Der kom nye regler for registrering og gebyrer for det risikobaserede tilsyn i juli 2018. Læs her, hvad reglerne betyder for de forskellige behandlingssteder.

Den 1. juli 2018 trådte nye regler for registrering og gebyrer for det risikobaserede tilsyn i kraft. Få et overblik over, hvem der er berørt af de nye regler, og hvad de betyder for det enkelte behandlingssted.

Hvem skal ikke registreres eller betale gebyr efter de nye regler?

  • Sundhedspersoner, der kun lejlighedsvis og uden betaling udfører behandling af familie og venner.
  • Lægevagtvirksomhed, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger.

Hvem skal hverken registreres eller betale gebyr, men til gengæld underrette styrelsen?

  • Enkeltmandsvirksomheder, der kun udfører frivillig og ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaler, landsstævner, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer m.v.
  • Midlertidige behandlingssteder på arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
  • Behandlingssteder med en årlig omsætning på højst 25.000 kr. Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.  

Læs mere om reglerne for underretning om sundhedsfaglig virksomhed.

Hvem skal registreres, men er undtaget gebyret?

  • Faste klinikker eller behandlingssteder, hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører behandling.
  • Større midlertidige behandlingssteder, f.eks. på festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med over 1000 forventede deltagere, hvor det udelukkende er frivillige, ulønnede sundhedspersoner, der udfører behandling.

Læs mere om behandlingssteder, der er undtaget gebyret.

Hvem bliver ellers påvirket af lovændringen?

  • Behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.001 kr. og 50.000 kr. skal registrere virksomheden men kun betale halvdelen af gebyrsatsen for behandlingsstedstypen.
  • Behandlingssteder med udkørende behandling skal opdatere deres oplysninger i Behandlingsstedsregistret samt notere, at det ikke udføres behandling på deres virksomhedsadresse. Behandlingssteder med udkørende behandling er ikke undtaget registreringspligt eller gebyr, alene fordi de udfører udkørende behandling.

Læs mere om undtagne behandlingssteder.

Regler for fællesejede interessentskaber

Hvis flere selvstændige behandlingssteder – f.eks. læge- eller tandlægepraksisser – i fælleskab ejer et interessentskab (I/S), som ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, der foregår i ejerkredsens registrerede behandlingssteder, skal interessentskabet ikke længere være registreret eller betale gebyr, men blot underrette Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dette forudsætter dog, at interessentskabet deler adresse med minimum ét af disse behandlingssteder. Det gælder f.eks. i en samarbejdspraksis, hvor to alment praktiserende læger udfører selvstændig behandling i hver deres selvstændige registrerede praksis og derudover i fælleskab ejer et interessentskab, der har ansat sygeplejersker eller andre sundhedspersoner til kun at udføre sundhedsfaglig behandling i de to praksisser. I dette tilfælde skal det fælles interessentskabet hverken være registreret eller betale gebyr, men blot underrette om sin aktivitet.

Har et behandlingssted organiseret sig som et interessentskab, der selvstændigt udfører behandling, så skal det fortsat være registreret som behandlingssted. Dette gælder eksempelvis for en kompagniskabspraksis, der er organiseret i et I/S, og hvor behandlingen foregår i den fælles virksomhed.

Læs mere om undtagne behandlingssteder.

Kategori for klinikker med uddannelses- og tandlæger

Når behandlingsstedskategorien skal bestemmes for behandlingssteder, der har læger eller tandlæger uden ret til selvstændigt virke, eller som er under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge, skal disse læger eller tandlæger ikke medregnes.

Læs mere om behandlingsstedskategorier.

Kan man få refusion for et gebyr?

Reglerne er vedtaget med tilbagevirkende kraft. Har man derfor været registreret og betalt for et behandlingssted, der ikke længere skal betale gebyr, kan man få refunderet enten hele eller en del af gebyret.

Før et eventuelt gebyr kan blive refunderet, skal oplysninger i Behandlingsstedsregistret være opdateret, eller der skal være foretaget en underretning.

Opdater registrering ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen, som du finder på siden Registrer behandlingssted.

Læs mere om underretning på siden Underretning om sundhedsfaglig virksomhed.

Her finder du bekendtgørelsen om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder.