Bredt samarbejde bag anbefalinger til reguleringer af instrukser

Del sidens indhold med andre

19. september 2018

Afrapportering fra arbejdsgruppen om ”Instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen” er nu klar.

I starten af året præsenterede sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, en tillidspakke, der har til hensigt at styrke sundhedspersoners retssikkerhed og genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og sundhedsvæsenet. Tillidspakken indeholder otte punkter, hvoraf ét af punkterne omhandler en vurdering af, om kravene til de lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser er tilstrækkelig klare og tidssvarende.

Arbejdet med blandt andet at komme med forslag til nye regler, der sikrer en tydelig ansvarsfordeling i sundhedsvæsenet, ligger nu klar, og arbejdsgruppen offentliggør deres rapport med anbefalinger ’Afrapportering fra arbejdsgruppen om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen’.

Bredt samarbejde bag forslagene

Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Tandlægeforeningen, Danske Patienter, Sundheds- og Ældreministeriet, og Styrelsen for Patientsikkerhed har deltaget i arbejdsgruppen. Derudover har et bredt udvalg af interessenter deltaget i en workshop om udfordringerne i det daglige arbejde med instrukser.

Rapporten kommer med anbefalinger til, hvordan man ved nærmere regulering på et overordnet plan, kan placere det ledelsesmæssige ansvar for udarbejdelse af instrukser, hvordan de bør målrettes de forskellige sundhedsfaglige grupper, og hvordan de implementeres i sundhedssystemet.

”Arbejdet har været positivt og konstruktivt, og vi har haft nogle rigtig gode drøftelser i gruppen. Jeg er især glad for, at det er lykkedes os at samle alle de relevante parter, og at rapporten er resultat af et bredt samarbejde mellem alle dem, det berører,” siger Anne-Marie Vangsted, formand for arbejdsgruppen.

Rapporten udgør alene ét element i den samlede tillidspakke. Der er også arbejdsgrupper, der kigger på områderne journalføring og brug af medhjælp. Anbefalingerne omhandlende instrukser skal ses i sammenhæng med de anbefalinger, de øvrige arbejdsgrupper når frem til.

Læs rapporten fra arbejdsgruppen om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen.

Se bilag om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen

  • Arbejdsgruppen blev nedsat i februar 2018.
  • Arbejdsgruppen har holdt fire møder. Det første møde blev afholdt som en workshop. Derudover blev der holdt en interessentdag, hvor en lang række repræsentanter fra sundhedsvæsenet var tilmeldt.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed var formand for arbejdsgruppen, der herudover bestod af Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Tandlægeforeningen, Danske Patienter og Sundheds- og Ældreministeriet.