×

Pilotprojekt om udvikling og læring ved tilsyn på plejehjem

4. januar 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Aarhus Kommune gennemført forsøg på i alt 12 plejehjem. Forsøget har givet vigtig viden til samspillet mellem det risikobaserede tilsyn og kommunernes tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i løbet af sommeren 2016 gennemført et pilotforsøg på tilsynsområdet sammen med Aarhus Kommune. Styrelsen fører tilsyn efter sundhedsloven, mens kommunen fører tilsyn efter serviceloven. Forsøget går forud for den ændring af tilsynet, som træder i kraft 1. januar 2017 med etableringen af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen og kommunen foretog i forsøget tilsyn samtidig for at undersøge, om det kunne øge læringen og spare tid for plejehjemmene. Forsøget viste dog, at den administrative belastning ved to tilsynsbesøg på én gang var en barriere for læring, blandt fordi nøglepersoner på plejehjemmet ikke kunne deltage i begge tilsyn. Forsøget viste derudover en tendens til, at problemer afdækket i den ene form for tilsyn typisk også betyder problemer i det andet tilsyn.

"Som tilsynsmyndighed har vi altid fokus på at bruge både behandlingsstedernes og styrelsens tid bedst muligt. Erfaringerne fra forsøget er værdifulde i vores arbejde med at facilitere læringen på plejehjemmene i overgangen fra frekvensbaseret til risikobaseret tilsyn," siger Charlotte Hjort, der er kontorchef for Tilsyn og Rådgivning Nord i Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det var vigtigt for Aarhus Kommune at deltage i forsøget. Vi vil have den faglige ledelse og kvalitetstænkning ind i dagligdagen og bakker op om, at fokus flyttes til risikobaseret tilsyn. Tilsyn bør ikke udføres på autopilot, men i stedet ske, hvor behovet er størst. Vi øger konstant kvaliteten i vores arbejde, og det kræver især et stort stykke arbejde fra lederne, som skal vise vejen, siger Kirstine Markvorsen, sundhed- og omsorgschef i Aarhus Kommune.

I forsøget blev et selvevalueringsskema afprøvet. Selvevalueringen skulle danne udgangspunkt for bedre tilsyn. Selvevaluering er et redskab til læring, og forsøget har givet Styrelsen for Patientsikkerhed brugbare erfaringer til fremtidig udvikling af selvevalueringsredskaber, der kan understøtte læringen på blandt andet plejehjem.

Lena Graversen, kontorchef for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed, ser forsøget som en del af styrelsens systematiske indsats for at understøtte det kommunale sundhedsvæsen, blandt andet plejehjemmene.

"Det, der i et læringsmæssigt perspektiv er interessant at se nærmere på i dette forsøg, er tendensen til, at der er færre problemer de steder, hvor man har erfarne ledere på plejehjemmene. Vi vil se på, om vi med læringsaktiviteter for eksempel kan understøtte kommunernes uddannelse af nye eller mindre erfarne plejehjemsledere, så de får større viden om typiske patientsikkerhedsproblematikker," siger Lena Graversen.

Lena Graversen nævner styrelsens igangværende pilotprojekt om samlerapportering samt samarbejdet med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om at beskrive rollefordelingen på læringsområdet som andre eksempler på styrelsens arbejde for at understøtte og styrke det kommunale patientsikkerhedsarbejde.

Hent rapporten Udvikling og læring vedr. tilsyn på plejehjem i Aarhus Kommune.