×

Kritik af Region Sjælland i sagen om Køge Sygehus

13. oktober 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet svarene i sagen om den unødvendige brug af medicin på intensivafdeling på Køge Sygehus i Region Sjælland.

Sagen udsprang af en rapport fra Arbejdstilsynet som viste at der på intensivafdelingen på Universitetshospitalet i Køge (Køge Sygehus) blev brugt beroligende medicin på patienter for at mindske arbejdspresset på afdelingens ansatte ved spidsbelastninger. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet svarene i sagen, hvor både sygehusets ledelse, afdelingsledelse og regionens koncern direktør er blevet hørt.

Styrelsen finder det kritisabelt at patienternes sikkerhed er blevet udfordret i sygehusets løsning af deres ressourcemæssige problemer. Det er derfor besluttet at oprette en tilsynssag på ledelsesniveau på Køge Sygehus. Styrelsen ønsker bl.a. en redegørelse for hvordan man på Køge Sygehus fremadrettet sikrer sig at øverste ledelse bliver informeret og inddraget i tilfælde hvor patientsikkerheden potentielt kunne komme i fare på grund af arbejdsmiljø/ressourceproblemer.

Desuden vil styrelsen bede om en redegørelse for hvordan det fremadrettet bliver sikret at afdelingsledelserne kontakter sygehusledelsen når der opleves arbejdsmiljømæssige problemer med betydning for patientsikkerheden.

”Det er aldrig i orden at medicinere patienter uden en sundhedsfaglig grund. Vi vil nu bede sygehusledelse om at redegøre for hvordan de fremover vil sikre at det ikke sker igen.”

”Regionen har manglet rammer og opdaterede retningslinjer for hvordan man takler informationer fra Arbejdstilsynet med betydning for patientsikkerheden, så man sikrer den rette forankring af viden og kan handle rettigdigt på den”, siger Anette Lykke Petri, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter:

”Det er vores vurdering at der er sket fejl på flere niveauer i denne sag. Regionen har således ikke sikret at personalet har haft opdaterede retningslinjer. Mens sygehusledelsen ikke rettidigt har grebet ind, da de allerede i maj 2016 blev orienteret om at situationen generelt var belastet på intensivafdelingen på Køge Sygehus. Endelig har afdelingsledelsen også et ansvar i sagen, idet de burde have orienteret Sygehusledelsen om den øgede medicinering på et langt tidligere tidspunkt.”