×

Omskæring af drengebørn

27. juni 2013
Bemærk: Denne nyhed er fra 2013. I dag er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der er ressortansvarlig for området.

Der er ikke tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.

Sådan lyder Sundhedsstyrelsens vurdering i et notat om omskæring af drengebørn, som er sat i gang af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge omskæring af drengebørn i Danmark, for blandt andet at skabe et overblik over omfanget af eventuelle sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med rituel omskæring. 

Omskæring af drenge i Danmark

Omskæring er et kirurgisk indgreb, der efter dansk lovgivning er forbeholdt læger at foretage. Hvilken kirurgisk metode og bedøvelse der anvendes, er lægens valg i samråd med forældrene. Rituel/kulturel omskæring tilbydes ikke i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark, og derfor foretages indgrebet ofte på private lægeklinikker.

Omskæring af drenge kan være medicinsk eller kulturelt/religiøst begrundet. Cirka en tredjedel af mænd verden over er omskåret. Efter Sundhedsstyrelsens oplysninger er rituel omskæring ikke forbudt ved lov i nogen lande.

I Danmark registrerer man ikke et barns religiøse tilhørsforhold, når det fødes. Der findes heller ikke en selvstændig registrering af, hvor mange rituelle drengeomskæringer der foretages i Danmark. Der foreligger derfor ikke data for, hvor mange drengebørn der får foretaget rituel omskæring i Danmark. Sundhedsstyrelsen skønner, at antallet af rituelle omskæringer om året i Danmark ligger mellem 1000 – 2000 om året.

Sundhedsstyrelsen modtager et par henvendelser årligt grundet mulige komplikationer til omskæring, eller at disse ikke er udført korrekt. Patientombuddet har fra 2003-2010 behandlet 20 klager over rituel omskæring. I 11 sager er der udtalt kritik; disse sager lå, før Sundhedsstyrelsen i 2005 udarbejdede en vejledning om omskæring af drenge. I de restende 9 sager, efter 2005, har Patientombuddet ikke udtalt kritik af lægernes faglige virke. Patientforsikringen har de sidste 17 år fået 14 anmeldelser vedrørende rituelle omskæringer af drenge, hvoraf ingen har ført til udbetaling af erstatning. 

Komplikationer ved omskæring

Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger har der ikke været alvorlige komplikationer ved rituelle drengeomskæringer foretaget af læger i Danmark. Da der er dokumenteret flere komplikationer, jo ældre barnet er, kan man overveje at stille krav om, at drengebørn, der skal omskæres ud over de første leveuger, får indgrebet foretaget på en lægeklinik eller på sygehus.

Der har fra flere sider været rejst bekymring for seksualiteten hos den voksne mand som følge af omskæring. Selv om nogle studier tyder på, at omskæring senere hen kan føre til psykologiske og seksuelle problemer, mangler der fortsat studier over langtidseffekten af omskæring på voksne mænd, herunder på deres seksualitet. 

Vejledning om omskæring

vejledningen om omskæring præciseres, hvordan lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved omskæring af drengebørn. Det er styrelsens generelle indtryk, at vejledningen følges.

Om notatet

Sundhedsstyrelsen har afdækket området ved hjælp fra styrelsens faste sagkyndige i kirurgi og anæstesi og har derudover indhentet bistand fra Dansk Pædiatrisk Selskab for så vidt angår børneurologi. Styrelsen har desuden holdt møder med forskellige interessenter på området; Det Mosaiske Trossamfund, Muslimernes Fællesråd, foreningen Intact og forsker på Seruminstituttet Morten Frisch.

Links

Notatet: Omskæring af drenge (2013)